hrvatski | english


Molekularna biologija

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Predavanja: Kontrola transkripcije gena: opći mehanizmi regulacije transkripcije kod eukariota; struktura i djelovanje RNA polimeraze, općih i specifičnih transkripcijskih faktora; koaktivatori transkripcije; kovalentne modifikacije i remodeliranje strukture kromatina. Biokemijske metode istraživanja regulacije transkripcije. Procesiranje RNA: mehanizam i alternativno nadovezivanje primarnog transkripta. Posttranskripcijska regulacija ekspresije gena. Putevi i mehanizmi prenošenja signala iz okoline u stanicu. Posttranslacijske modifikacije proteina. Mehanizmi lokalizacije proteina unutar stanice i sekrecija proteina.

Vježbe: Transformacija stanica kvasca i ispitivanje regulacija transkripcije gena u kvascu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog modula, studenti će moći:

  • opisati i razumjeti proces ekspresije gena u prokariotskim i eukariotskim stanicama
  • objasniti molekularne mehanizme regulacije transkripcije gena kod prokariota i eukariota
  • opisati i razumjeti mehanizme posttranskripcijske regulacije ekspresije gena u eukariotskim stanicama
  • opisati, primjeniti i interpretirati neke od suvremenih molekularno bioloških metoda koje se koriste u istraživanjima regulacije ekspresije gena
  • opisati i razumjeti molekularne mehanizme prepoznavanja i sortiranja proteina u pojedine stanične organele, odnosno sekreciju proteina u eukariota
  • opisati molekularne mehanizme glikozilacije proteina „sekretornog puta“

Nastava

Vrste nastave

sati

oznaka

naziv

P

Predavanja

30

A

Auditorne vježbe

 

L

Laboratorijske vježbe

15

PK

Vježbe u praktikumu

 

S

Seminar

 

T

Terenske vježbe

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

završene i pozitivno ocijenjene vježbe

 

Način polaganja ispita:

Pismeno

   

Usmeno

X

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 219  Početak nastave 94,83 kB 27.09.2013. 14:56

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [1] 10.10.2013. 11:08
Repozitorij  VJEŽBE [0] 10.10.2013. 11:08

Literatura

Obvezna literatura

red. broj

Naziv

1.

H. Lodish et al. Molecular Cell Biology (fifth edition), W.H. Freeman and Co., New York, 2004.

2.

B. Lewin, Genes VII, Oxford University Press, New York, 2000.

Preporučena literatura

red. broj

Naziv

1.

J. Wilson and T. Hunt, Molecular Biology of the Cell, a Problems Approach (fourth edition), Garland Science, Taylor and Francis Group, New York and London, 2002.

2.

M. G. Klotz, P. G.Siliciano, A Student Companion and Workbook for Genes VI
(by B. Lewin), Oxford Universitiy Press, Oxford, 1998

3.

Robert J. White, Gene transcription, Mechanisms and Control, Blachwell Science Ltd, Oxford, 2001.

4.

D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry (third edition), Worth Publisher, New York, 2000.

5.

Recentni revijalni radovi