hrvatski | english


Analitika hrane

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39845

Opis predmeta

Kemijski sastav hrane je od neprocjenjive važnosti s raznih gledišta, uključujući prehranu i zdravlje, toksikologiju i sigurnost, stabilnost na mikroorganizme, kemijske i fizikalne promjene. Analize tih sastojaka osiguravaju potrošačima informaciju o prehrambenoj vrijednosti hrane, osiguravaju kvalitetu tijekom proizvodnje i čuvanja, nužne su i zbog zakonske regulative. Tematske jedinice će uključiti zakonsku regulativu o hrani, uzorkovanje i pripremu uzorka, pregled metoda određivanja osnovnih sastojaka, sam analitički postupak određivanja osnovnih sastojaka (voda/suha tvar, pepeo/mineralne tvari, bjelančevine, šećeri, masti) te pisanje analitičkog izvješća.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog modula student će moći:

  • Definirati principe uzorkovanja hrane
  • Objasniti principe analitičkih metoda za određivanje osnovnih sastojaka hrane
  • Opisati analitičke uređaje za određivanje osnovnih sastojaka hrane
  • Usporediti pojedine analitičke metode za određivanje vode, proteina, ugljikohidrata, masti, vitamina i mineralnih tvari
  • Koristiti laboratorijske analitičke uređaje i pribor za određivanje osnovnih sastojaka hrane
  • Primijeniti računske postupke te principe linearne regresije i preciznosti metode pri određivanju udjela osnovnih sastojaka u uzorcima hrane
  • Izračunati udio vode/suhe tvari, mineralnog ostatka, proteina, ugljikohidrata, masti te pojedinih vitamina i mineralnih tvari u uzorcima hrane
  • Prezentirati problematiku uporabe pojedinih analitičkih metoda u određivanju osnovnih sastojaka hrane

Nastava

Vrste nastave

sati

oznaka

naziv

P

Predavanja

15

 

A

Auditorne vježbe

   

L

Laboratorijske vježbe

40

 

PK

Vježbe u praktikumu

   

S

Seminar

   

T

Terenske vježbe

   

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave i obavljene vježbe

Način polaganja ispita:

Pismeno

X

 

Usmeno

 

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [11] 17.10.2011. 13:52
Broj preuzimanja: 1394  PRAKTIKUM 3,94 MB 30.09.2010. 12:45

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 296  VODIČ ZA MODUL ANALITIKA HRANE_akad. god. 2013./2014. 197,40 kB 14.10.2013. 14:53

Literatura

Obvezna literatura

red. broj

Naziv

1.

Predavanja u PDF-u

2.

Praktikum: N. Vahčić, M. Hruškar, K. Marković: „Analitičke metode za određivanje osnovnih sastojaka u hrani”

Preporučena literatura

red. broj

Naziv

1.

Food Analysis, Fourth Ed. Editor: Nielsen, S.S., Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010

2.

James, C.S. (1995) Analytical Chemistry of Foods, Blackie Academic&Professional, Glasgow, NZ

3.

Official Methods of Analysis of AOAC International, 19th Ed. 2012.

Editor: Dr. George W. Latimer, Jr.