University of Zagreb Faculty of Food Technology and Biotechnology is partner in an international project for the organization of a master's degree course on circular economy and bioeconomy

University of Zagreb Faculty of Food Technology and Biotechnology is partner in an international project for the organization of a master's degree...
26.05.2023.

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet partner je u međunarodnom projektu organizacije magistarskog studija kružnog gospodarstva i bioekonomije

The AMOCEAB project activities officially started with the kick-off meeting
Projektne aktivnosti AMOCEAB službeno su započele uvodnim sastankom

On 07th February 2023, the project "AMOCEAB - Adrion Master On Circular Economy and BioEconomy", funded by the European INTERREG ADRION Programme, was officially launched. The launch took place during
a kick-off meeting organized in Ancona at Marche Polytechnic University, the leader of AMOCEAB project, and was attended by a broad partnership composed of 8 European universities, from the Adriatic-Ionian area,
and 2 organizations.

Dana 07. veljače 2023. službeno je pokrenut projekt "AMOCEAB - Adrion Master On Circular Economy and BioEconomy", financiran iz europskog programa INTERREG ADRION. Predstavljanje je održano tijekom
uvodnog sastanka organiziranog u Anconi na Politehničkom sveučilištu Marche, voditelju projekta AMOCEAB, a na kojem su sudjelovali partneri sastavljeni od 8 europskih sveučilišta s jadransko-jonskog područja, i 2
organizacije.

The partnership will be led by the Marche Polytechnic University (Italy) and will involve several high-profile European partners: Alma Mater Studiorum - University of Bologna UNIBO (Italy), Special Research Funds
Account of the Technical University of Crete (Greece), Agricultural University of Tirana (Albania), University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), School of Advanced Social Studies in New Gorizia (Slovenia), University
of Zagreb Faculty of Food Technology and Biotechnology (Croatia), Faculty of Technology and Metallurgy of the Republic of Serbia (Serbia), Chamber of Commerce of the Federation of Bosnia and Herzegovina (Bosnia
and Herzegovina), CNA Emilia-Romagna (Italy).

Partnerstvo će voditi Politehničko sveučilište Marche (Italija) i uključivat će nekoliko istaknutih europskih partnera: Alma Mater Studiorum - Sveučilište u Bologni UNIBO (Italija), Odjel zasebnih istraživačkih fondova
Tehničkog sveučilišta na Kreti (Grčka), Poljoprivredno Sveučilište u Tirani (Albanija), Sveučilište u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Škola naprednih društvenih studija u Novoj Goriziji (Slovenija), Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Hrvatska), Tehnološko-metalurški fakultet Republike Srbije (Srbija), Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina), CNA Emilia-Romagna (Italija).
The AMOCEAB project aims to improve the capacity to transnationally address environmental vulnerability, fragmentation and the safeguarding of ecosystem services in the Adriatic-Ionian area. Alongside this, the
creation of the Master's course will improve the skills of the students involved and support business organizations in developing solutions and know-how focused on green sustainability.
Projekt AMOCEAB ima za cilj poboljšati kapacitet za transnacionalno rješavanje ranjivosti okoliša, fragmentacije i očuvanja uloga ekosustava u jadransko-jonskom području. Uz to, formiranje magistarskog
programa poboljšat će vještine studenata i podržati poslovne organizacije u razvoju rješenja i znanja usmjerenih na tzv. zelenu održivost.The main topics of the AMOCEAB project are environmental engineering, biotechnology, biodiversity, circular economy, social impact, sustainable business models and digitization.
Glavne teme projekta AMOCEAB su ekoinženjerstvo, biotehnologija, bioraznolikost, kružno gospodarstvo, društveni utjecaj, održivi poslovni modeli i digitalizacija.

Project aims:
Ciljevi projekta:
✓ Development of solutions and awareness on circular economy and bioeconomy;
✓ Razvoj rješenja i svijesti o kružnom gospodarstvu i biogospodarstvu;
✓ Development of a joint academic path to create new skills on the circular economy and bioeconomy;
✓ Razvoj zajedničkog akademskog puta za kreiranje novih vještina u kružnom gospodarstvu i bioekonomiji;
✓ Increase the capacity of universities and business support organizations to produce expertise in the areas of the circular economy and bioeconomy;
✓ Povećati kapacitete sveučilišta i organizacija za potporu poslovanju za postizanje ekspertize u područjima kružnog gospodarstva i bioekonomije;
✓ Create a transnational network of universities and organizations active in the fields of the circular economy and bioeconomy.
✓ Formirati transnacionalnu mrežu sveučilišta i organizacija aktivnih u područjima kružnog gospodarstva i bioekonomije.

These objectives will be achieved through a shared path, involving high research institutions and business support centres within the ADRION Area.
Ovi ciljevi će se postići zajedničkim putem, koji uključuje visokoškolske istraživačke institucije i centre za poslovnu podršku unutar ADRION područja.
Each partner country (Italy, Greece, Albania, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Croatia and Serbia) will commit to support the creation of a transnational network and the development of a master's degree on
the topics of the circular economy and bioeconomy, through the organization of training meetings, periodic meetings on the state of the art of the project, with the engagement of the stakeholders of its territory.
Svaka zemlja partner (Italija, Grčka, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Srbija) obvezat će se podržati formiranje transnacionalne mreže i razvoj magisterija na temu kružnog gospodarstva i
bioekonomije, kroz organizaciju sastanaka za trening, periodičnih sastanaka o stanju projekta, uz angažman dionika na svom teritoriju.

{* *}