Upute kandidatu za pripremu materijala za izbore u ZNANSTVENA zvanja

Naputak i obrazac MO za područje prirodnih znanosti – polje KEMIJE – 06.09.2018.

Obrasci i upute za popunjavanje u svrhu pokretanja postupka izbora u znanstvena zvanja

Obrazac – Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje

Izjava o izvornosti

Prijedlog za pisanje biografskih podataka – Curriculum vitae 

Upute za prikazivanje znanstvene aktivnosti (prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine broj 84/05, 100/06, 138/06, 42/07-Odluka USRH, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11)) – stari pravilnik 

Upute za prikazivanje znanstvene aktivnosti (prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine broj 28/2017)) – novi pravilnik