Informacije fakulteta

Prehrambeno-biotehnološki fakultet raspolaže informacijama o:

 • ustroju i djelatnosti Fakulteta
 • pravnim i ostalim aktima Fakulteta
 • osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete na Fakultetu
 • aktivnostima suradnje Fakulteta s okruženjem (uključujući međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju)
 • događanjima na Fakultetu
 • zaposlenicima
 • podacima iz urudžbenog zapisnika
 • javnoj nabavi roba, radova i usluga
 • podacima o tehničkom održavanju
 • izdavačkoj djelatnosti Fakulteta
 • financijskoj dokumentaciji Fakulteta

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na mrežne stranice Fakulteta koje sadrže informacije predviđene Zakonom.

Opći akti i odluke koje su donijeli Sveučilište i Fakultet, a kojima se utječe na interese korisnika

Popis akata donesenih na Sveučilištu dostupan je OVDJE.

Popis akata donesenih na Fakultetu dostupan je OVDJE.

Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvještaji o radu, financijska izvješća i drugi dokumenti koji se odnose na područje rada tijela Sveučilišta

Strategija razvoja PBF-a 2019. – 2025.

Strateški program znanstvenih istraživanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014. - 2020.

Godišnja izvješća o radu

Izvještaji o radu jedinice za osiguravnje i unaprjeđivanje kvalitete

 

Financijska izvješća, podatci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna te informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa

Više o navedenome dostupno je OVDJE.

Informacije o unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

Informacije su dostupne na stranicama o Ustrojstvu.

Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela Sveučilišta i službeni dokumenti usvojeni na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti

Informacije su dostupne OVDJE.

 

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora

Informacije su dostupne OVDJE.

Obavijesti o raspisanim natječajima i natječajna dokumentacija

Informacije su dostupne OVDJE.