Prijedlozi, prigovori i žalbe

U svrhu trajnog poboljšavanja djelovanja, PBF je izradio procedure kojima se reguliraju prijedlozi i prigovori/žalbe i pripadajući obrasci.

Molimo da pažljivo pročitate procedure, a ispunjene obrasce dostavite u Ured za upravljanje kvalitetom (Dekanat PBF-a, ured P03) ili na adresu e-pošte kvaliteta@pbf.hr.

Procedura za prijedloge

Prijedlog poboljšanja - obrazac

Procedura za prigovore i žalbe

Prigovor, Žalba - obrazac