Dekanat i tajništvo

  • ELVIRA KATANIĆ, dipl. iur. (glavna tajnica Fakulteta), Tel.: + 385 1 4605 271, Email: ekatanic@pbf.hr

Poslovi: rukovodi i usklađuje rad službi Dekanata i Tajništva Fakulteta na lokaciji Zagreb i Zadar, daje mišljenje o nacrtima akata i pravna mišljenja o pitanjima iz djelatnosti rada Fakulteta; prisustvuje sjednicama Fakultetskog vijeća i brine o materijalima; daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane Fakulteta s pravnim i fizičkim osobama; rukovodi radom ustrojstvenih jedinica administracije i tehničkih službi fakulteta.

  • MAJA ŽMIKIĆ (tajnica u Tajništvu), Tel.: + 385 1 4836 047, Email: mzmikic@pbf.hr
  • GORANKA BABIĆ (tajnica Ureda dekana), Tel.: + 385 1 4605 040, Email: gbabic@pbf.hr

Poslovi: samostalno vode administrativne poslove te prijepis tekstova i unos podataka na osobnom računalu, primaju stranke i uspostavljaju telefonske kontakte te daju poslovne obavijesti, izrađuju dopise i organiziraju otpremanje materijala, obaviještavaju zaposlenike o odlukama i zaključcima sa sjednica Fakultetskog vijeća i Kolegija predstojnika, sklapaju ugovore sa studentima koji sami plaćaju svoj studij te vode evidenciju o tome, vode i čuvaju arhivu Fakulteta i pohranjuju Nastavne planove, Izvješća za Sveučilište, Izvješća za Ministarstvo, važne Statistike i dr.