Opis programa

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

 

Godina/

Sem.

OBVEZNI PREDMETI ECTS Satnica
1 / I Analitičke tehnike za praćenje sigurnosti hrane 5 50
  Sigurnost hrane 4 35
  Toksikološki aspekti sigurnosti hrane 4 35
  Mikrobiologija hrane 5 50
  Sljedivost u prehrambenom lancu 3 15
  Zakonski propisi o hrani 3 20
  Izborni predmeti minimalno 4 40-50

 

 

Godina/

Sem.

OBVEZNI PREDMETI ECTS Satnica
1 / II Mikrobni indikatori u kontroli kvalitete hrane 3 35
  Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu 4 45
  Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 4 35
  Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 4 20
  Statističke metode u kontroli kvalitete hrane 3 25
  Izborni predmeti minimalno 10 100-120

 

 

Godina/

Sem.

OBVEZNI PREDMETI ECTS Satnica
2 / III Izrada specijalističkog rada 30  
IZBORNI PREDMETI ECTS Satnica
Biotehnologija, kvaliteta i sigurnost hrane 3 25
Sigurnost upakirane hrane 3 20
Ostaci antibiotika u hrani 3 20
Nova dostignuća u senzorskoj procjeni hrane 3 25
Sustavi upravljanja kvalitetom 3 25
Priprema uzoraka za kemijske i biokemijske analize 3 25
Alergeni u hrani 3 25
Autentičnost prehrambenih proizvoda 3 35
Potrošači i hrane 3 35
Funkcionalni aspekti dijetalnih vlakana 3 25