Uvod

Uvodni tekst

a) Razlozi  za  pokretanje  studija

- procjena njegove  svrhovitosti  s obzirom  na potrebe  tr ži šta rada u javnom  i privatnom sektoru

Poslijediplomski specijalistički studij “Kvaliteta i sigurnost hrane” proizašao je kao rezultat potrebe prehrambene industrije za novim kadrom koji bi bio sposoban sagledati i uključiti se u globalne promjene u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane te novog poimanja kvalitete i sigurnosti hrane od strane potrošača. Manjim dijelom se nastavlja na stari poslijediplomski specijalistički studij “Analitika i mikrobiologija namirnica” koji se na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi od 1991. godine, a prestao bi se izvoditi s početkom izvedbe ovog studija. Studij je osnovan zbog potrebe edukacije svih koji se mogu naći u lancu poslovanja hranom s ciljem osiguranja kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koje je globalizacijom tržišta postalo od međunarodnog značaja. Danas, kada je osviještenost potrošača na puno višoj razini, kada je konkurencija na tržištu hranom puno veća, kada je Hrvatska u procesu integracije na svjetsko tržište, proizvodnja sigurnih namirnica postaje imperativ gospodarskog razvoja te potreba za ovakvim studijem postaje neupitna. Primjena novih tehnologija i sve većeg broja dodataka u proizvodnji hrane s ciljem povećanja njezine trajnosti i raznolikosti, zahtijeva ozbiljne analize procjene rizika sigurnosti hrane i upravljanja rizikom. Osim dobrog poznavanja procesa proizvodnje sirovina i gotovih proizvoda, procesa skladištenja hrane te uvjeta stavljanja hrane na tržište i poznavanje potencijalnih kontaminanata (kemijskog, biokemijskog i mikrobiološkog porijekla) potrebno je i vladanje metodama njihove detekcije te vođenje i upravljanje procesima zbogprevencije njihovog pojavljivanja u proizvodnom lancu. Strateško značenje kvalitete i sigurnosti hrane za razvoj Republike Hrvatske naglašeno je u studiji “Strategija poljoprivrede i ribarstva RH” (NN 89/02). Za realizaciju ovih ciljeva potrebni su adekvatno obrazovani stručnjaci kojima bi ovaj studij trebao dati sva potrebna znanja i vještine zarazvoj i implementaciju novih metoda i tehnika s ciljem osiguranja kvalitete na tržištu prisutnih prehrambenih proizvoda. Predloženi poslijediplomski specijalistički studij neposredno se nastavlja na diplomski studij“Upravljanje sigurnošću hrane” te je orijentiran na stjecanje znanja i vještina temeljenih na spoznajama analiziranja, razumijevanja i objašnjavanja procesa koji se događaju u proizvodnom lancu, kao i osiguranje i donošenje kvalitetnije zakonske regulative u području poslovanja s hranom usklađene s internacionalnim standardima.

- povezanost sa suvremenim znanstvenim spoznajama i/ili na njima temeljenim vještinama i sposobnostima (kompetencijama)

Program se temelji na najnovijim znanstvenim dostignućima vezanim za procjenu kvalitete i sigurnosti hrane (kemijski, toksikološki i mikrobiološki aspekti sigurnosti hrane) koje će pristupnici nakon završetka studija primjeniti u praksi. Stoga, program pokriva područje kontrole kvalitete hrane najnovijim sofisticiranim analitičkim metodama, područje zakonske regulative vezane za kvalitetu i sigurnost hrane, što će imati poseban značaj u procesima usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU te područje upravljanja procesima i uvođenja nove hrane (novel food).

b) Dosadašnja iskustva predlagača u provođenju ekvivalentnihili sličnih programa

Prehrambeno-biotehnološki fakultet je tijekom svog postojanja od 1956. godine bio mjestom izobrazbe ne samo stručnjaka diplomiranih inženjera prehrambene tehnologije ili biotehnologije već i znanstvenika s akademskim stupnjevima magistara i doktora biotehničkih znanosti. Poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom “Analitika i mikrobiologija namirnica” izvodi se na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1991. godine. U proteklih 14 godina studij je pohađalo 103 kandidata koji su radili u prehrambenoj, farmaceutskoj, fermentativnoj i kemijskoj industriji te na različitim poslovima u javnom sektoru. Tijekom vremena program je dopunjavan u skladu s novim znanstvenim spoznajama i dostignućima u analitici i mikrobiologiji hrane, a vezanim za njenu sigurnost te bi ovaj prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studija zamijenio postojeći.

c) Mogući partneri koji su pokazali interes za programili bi mogli biti zainteresirani za njegovo pokretanje, te vidovi potpore takvih partnera provođenju studija (izravna ulaganja u studij, pokrivanje troškova studija za određeni broj polaznika, sudjelovanje u provedbi studija, naročito njegovih isrtaživačko-stručnih dijelova, i sl.)

Za dosadašnji studij interes su pokazali svi veći subjekti prehrambene industrije: Podravka, Agrokor, Lura, Kraš, SMS, Vindija, kao i institucije javnog sektora poput: Zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske agencije za hranu i Hrvatskog zavoda za norme. Polaznici dosadašnjeg specijalističkog studija bili su uglavnom zaposlenici iz tih institucija pri čemu su one u potpunosti snosile troškove njihovog školovanja kao i troškove izrade eksperimentalnog dijela završnih radova koji su ujedno tamo i izrađeni.

d) Otvorenost studija prema pokretljivosti polaznika

Studij je koncipiran tako da omogućava upis studenata koji su završili diplomski studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu ili na drugom srodnom fakultetu (Agronomski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet i Medicinski fakultet). Uvjeti prelaska na poslijediplomski specijalistički studij s drugih srodnih fakulteta na ili izvan Sveučilišta u Zagrebu definirati će se naknadno kada budu poznati njihovi programi. Modalitet pokretljivosti zasnivao bi se na EU SOCRATES II / ERASMUSprogramskoj shemi.

e) Ostali elementi i potrebni podaci, prema mišljenju predlagača

Poslijediplomski specijalistički studij će se izvoditi na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, od strane uglavnom domaćih i nekoliko gostujućih inozemnih znanstvenika i stručnjaka, a u suradnji s drugim znanstvenim i gospodarskim institucijama.