Biotehnološka proizvodnja algi i njihovih metabolita

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

U ovom kolegiju doktorandi će tijekom predavanja izučavati klasifikaciju algi, fototrofni i heterotrofni uzgoj algi, sastavljanje hranjivih podlogama za oba načina uzgoja, načine vođenja bioprocesa s algama, tipove bioreaktora za fototrofni i heterotrofni uzgoj, proizvodnju biomase algi i različitih proizvoda metabolizma algi (npr. paramylona, vitamina E itd.), postupke izolacije i pročišćavanja biomase i proizvoda metabolizma algi, kao i njihovu primjenu. Na kraju predavanja doktorandi odabiru jednu metodsku temu iz predavanja, te izrađuju seminarski rad iz te metodske jedinice.

Nastava

Predavanja: 14 sati

Seminar: 9 sati

Opis načina izvršavanja obveza: Seminarski rad i usmeni ispit

Ishodi učenja:

- definirati uvjeta i sastav hranjive podloge za fototrofni i heterotrofni

  uzgoj algi

- izabrati ili razviti bioreaktorski sustav za fototrofni ili heterotrofni

  uzgoj algi

- postaviti i voditi fototrofni i heterotrofni uzgoj algi u različitim

  bioreaktorskim sustavima

- razviti sustav za izdvajanje i pročišćavanje biomase algi ili određenog

  proizvoda njihovog metabolizma

Literatura

Richmond A. Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology", Blackwell Synergy, Oxford (USA), 2004.

Barsanti L., Gualtieri P. Algae : Anatomy, Biochemistry and Biotechnology, CRC Press

Taylor & Francis Group, Boca Raton (USA), 2006

Borowitzka M. A., Moheimani N. R. Algae for Biofuels and Energy, Springer Science + Business Media, Dordrecht (NL), 2013

MoheimaniN.R., McHenry M.P., de Boer K., Bahri P. Biomass and Biofuels from Microalgae Advances in Engineering and Biology, Springer International Publishing Switzerland, Cham (CH), 2015