Biotehnološka proizvodnja algi i njihovih metabolita

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165652

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

U ovom kolegiju doktorandi će tijekom predavanja izučavati klasifikaciju algi, fototrofni i heterotrofni uzgoj algi, sastavljanje hranjivih podlogama za oba načina uzgoja, načine vođenja bioprocesa s algama, tipove bioreaktora za fototrofni i heterotrofni uzgoj, proizvodnju biomase algi i različitih proizvoda metabolizma algi (npr. paramylona, vitamina E itd.), postupke izolacije i pročišćavanja biomase i proizvoda metabolizma algi, kao i njihovu primjenu. Na kraju predavanja doktorandi odabiru jednu metodsku temu iz predavanja, te izrađuju seminarski rad iz te metodske jedinice.

ISHODI UČENJA

  • definirati uvjeta i sastav hranjive podloge za fototrofni i heterotrofni uzgoj algi
  • izabrati ili razviti bioreaktorski sustav za fototrofni ili heterotrofni uzgoj algi
  • postaviti i voditi fototrofni i heterotrofni uzgoj algi u različitim bioreaktorskim sustavima
  • razviti sustav za izdvajanje i pročišćavanje biomase algi ili određenog proizvoda njihovog metabolizma

Nastava

Predavanja: 14 sati

Seminar: 9 sati

Opis načina izvršavanja obveza: Seminarski rad i usmeni ispit

Literatura

  1. Richmond A. Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology", Blackwell Synergy, Oxford (USA), 2004.
  2. Barsanti L., Gualtieri P. Algae : Anatomy, Biochemistry and Biotechnology, CRC Press
  3. Taylor & Francis Group, Boca Raton (USA), 2006
  4. Borowitzka M. A., Moheimani N. R. Algae for Biofuels and Energy, Springer Science + Business Media, Dordrecht (NL), 2013
  5. MoheimaniN.R., McHenry M.P., de Boer K., Bahri P. Biomass and Biofuels from Microalgae Advances in Engineering and Biology, Springer International Publishing Switzerland, Cham (CH), 2015