Kinetika biotehnoloških procesa

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53223

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Kinetika nekataliziranih i kataliziranih kemijskih reakcija
 2. Jednostavna, kompleksna i višesupstratna enzimska kinetika
 3. Utjecaj pH i temperature na kinetiku enzimske reakcije
 4. Osnovne (makroskopske) veličine u biotehnološkim procesima Jednostavan rast mikroorganizama i kinetika potrošnje supstrata u homogenoj okolini
 5. Kinetika supstrat-neovisnog rasta mikroorganizama i kinetika endogenog metabolizma i odumiranja
 6. Kinetika rasta mikroorganizama uz inhibiciju supstratom i proizvodom metabolizma
 7. Kinetika rasta mikroorganizama na više supstrata
 8. Kinetika sinteze mikrobnih metabolite
 9. Kinetika rasta mješovitih kultura, bioadsorpcija, kinetika rasta i potrošnja supstrata u heterogenim sustavima
 10. Formalno-kinetički i strukturirani kinetički modeli rasta mikroorganizama i sinteza proizvoda metabolizma

ISHODI UČENJA

 • definirati i odrediti parametre nekataliziranih i kataliziranih kemijskih reakcija
 • definirati i odrediti parametre jednostavnih i kompleksnih enzimskih reakcija
 • definirati i odrediti parametre enzimskih reakcija s pojavom različitih vrsta inhibicija
 • definirati i odrediti parametre kinetike mikrobnih procesa sa i bez pojave inhibicije
 • definirati i odrediti parametre kinetike rasta mikroorganizama na više supstrata
 • definirati i odrediti parametre kinetike sinteze različitih proizvoda mikrobnog metabolizama
 • definirati i opisati parametre kinetike rasta mješovitih mikrobnih populacija
 • definirati i odrediti parametre kinetike miceljskog i peletnog rasta kao i rasta mikroorganizama u obliku biofilma
 • opisati i odrediti parametre kinetike heterogenih mikrobnih sustava
 • odrediti parametre formalnih i strukturiranih kinetičkih modela mikrobnih procesa

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 45
T Terenske vježbe  

Obavijesti [4]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 643  KBP-ishodi-učenja 87,02 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 117  Obavijest o početku nastave ak. god. 2018/19. 184,37 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 131  Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2018/19. 476,12 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 132  Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2018/19. 248,60 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [15]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  nast . jed. 1 [1] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 2 [1] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 3 [1] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nat. jed. 4 [1] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 5 [1] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 6 [2] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 7 [2] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 8 [2] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 9 [2] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 10 [2] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 11 [3] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast jed. 12 [2] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed. 13 [1] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  nast. jed, 14 [3] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  Seminari [10] 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. A. Moser, Bioprocess Technology, Kinetics and Reactors, Springer Verlag, New York, Wien, 1988.
2. A. Cornish-Bowden, Fundamentals of Enzyme Kinetics, Portland Press, London, 1995
3. K.M. Plowman, Enzyme Kinetics, McGraw-Hill, Book Company, New York, 1972.
4. M. Bošnjak, Uvod u kinetiku mikrobnih procesa, Graphis, Zagreb,2009

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Biotechnology, (H.J. Rehm and G. Reed, eds.), Vol. 2, (vol. ed. H. Brauer), A. Moser: (Ch. 11-17) 173-349, VCH Weinheim, 1985.
2. A. Cornish-Bowden, Fundamentals of Enzyme Kinetics, Portland Press, London, 1995
3. M. Chaplin and C. Bucke, Enzyme Technology, CambridgeUniversity Press, Cambridge, 1990
4. A. G. Marangoni, Enzyme Kinetics: A Modern Approach , Wiley, NewYork, 2004
{* *}