Mikrobiologija

ECTS bodovi:
8(BT) 6(PT) 5(N)

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Uvod u mikrobiologiju. Mikrobi u okolišu, uloga u pretvorbi tvari i životu ljudi. Carstva-taksonomija, klasifikacija, sistematika. Prokarioti, struktura i funkcija  prokariotske stanice, sistematika, morfologija, identifikacija. Određivanje broja živih mikroba. Krivulja rasta. Fungi, kvasci i plijesni, sistematika i morfologija, razmnožavanje, prehrana i uzgoj. Protisti, morfologija, raširenost i aktivnost, razmnožavanje. Virusi, morfologija, osobine, klasifikacija. Svojstva, uvjeti rasta i razvoja mikroba i mikrobni metabolizam. Prijenos tvari kroz membrane. Zahtjevi mikroba za hranom. Autotrofni, heterotrofni i hipotrofni mikrobi.  Fizikalni i kemijski zahtjevi za rast. Uzgoj mikroba, hranjive podloge. Makromolekule. Metabolizam, anabolizam, katabolizam. Biološki katalizatori-enzimi. Proizvodnja energije i središnji putovi za proizvodnju energije u kojima sudjeluju  mikrobi. Biogeokemijsko djelovanje mikroorganizama u ciklusima u prirodi. Kontrola i suzbijanje rasta mikroba. Mikrobiocidni i mikrobiostatički agensi. Dezinficijensi i antiseptici. Kemijski agensi za sterilizaciju i dezinfekciju . Mehanizam djelovanja antimikrobnih agensa. Metode dokazivanja antimikrobnog djelovanja.  Fizikalne metode sterilizacije. Mikrobna ekologijaBiotički i abiotički čimbenici rasta. Interakcije između različitih organizama.  Sintrofizam.  Antagonizam. Grabežljivost. Simbioza. Kompeticija. Crna biotehnologija-bioterorizam.

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku modula, student će moći:

 1. koristiti temeljna znanja iz mikrobiologije, ustrojstva i uloge mikroba u prirodi i u životu ljudi
 2. razlikovati prokariote od eukariota na osnovu morfoloških, fizioloških i biokemijskih   osobina
 3. objasniti  uvjete nastanka bolesti
 4. klasificirati i identificirati mikrobe
 5. razlikovati čimbenike rasta, razmnožavanja i ugibanja mikroba
 6. nacrtati i interpretirati krivulju rasta mikroba
 7. razlikovati mikrobni metabolizam i metaboličke razlike među mikrobima
 8. primijeniti metode izolacije i identifikacije mikroorganizama
 9. razlikovati viruse od ostalih mikroba
 10. odabrati metode za suzbijanje rasta mikroba
 11. predložiti antimikrobne agense i kriterij odabira prema objektu primjene
 12. opisati i navesti primjere životnih zajednica različitih organizama
 13. argumentirati  korištenje biološkog oružja i opasnosti od bioterorizma
 14. primijeniti osnovna pravila sigurnog rada u mikrobiološkom laboratoriju
 15. primijeniti tehnike mikroskopiranja
 16. razlikovati i odabrati podloge za uzgoj pojedinih vrsta mikroba
 17. pripremiti jednostavnu čvrstu ili tekuću podlogu za uzgoj mikroba
 18. načiniti mikroskopske preparate
 19. prepoznati probleme mikrobioloških analiza tijekom rada u mikrobiološkom laboratoriju
 20. izračunati broj mikroba u uzorku prema zadanim parametrima
 21. interpretirati  rezultate mikrobioloških analiza
 22. riješiti slučajne manje nezgode tijekom rada u mikrobiološkom laboratoriju
 23. prezentirati praktičnu primjenu mikrobioloških načela i postupaka
 24. prezentirati  pismeno i  usmeno originalni znanstveni rad (napisan na engleskom jeziku) iz područja mikrobiologije i sudjelovati u raspravi

Nastava

Vrste nastave sati (BT, PT) sati (N)
oznaka naziv
P Predavanja 30 20
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 45 40
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 30 10
T Terenske vježbe    

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja. Odrađene laboratorijske vježbe. Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Pismeno X Usmeno  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 56  Obavijest o uvodnom predavanju (2016/2017) 122,76 kB 22.09.2016. 13:43

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura

red. broj Naziv
1. Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije. Sveučilišni udžbenik, D. Hajsig i F. Delaš (ur.), Hrvatsko mikrobiološko društvo, Zagreb, 2016.
2. Duraković S.: Prehrambena mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. V. Loknar). Medicinska naklada, Zagreb, 1990.
3. Duraković S., Duraković L. (2000.): Specijalna mikrobiologija, Durieux, Zagreb.
4. Duraković S., Redžepović S.: Uvod u opću mikrobiologiju - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. http://www.microbes.info/resources/General Microbiology/
2. Prescot L.M., Harley J.P., Klein D.A.: Microbiology, Fourth ed.,Mc Graw Hill, Boston , 1999.
3. Black J. G.: Microbiology, Principles and Explorations, Fourth ed., John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.