Mikrobna ekologija (doktorski)

ECTS bodovi:
5

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165664

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Temeljni principi mikrobne ekologije. Interakcije u združenim mikrobnim zajednicama. Međustanična komunikacija. Mikrobni biofilmovi i njihova primjena u biotehnološkim procesima. Humani mikrobni ekosustavi: mikrobna ekologija i metabolizamska aktivnost intestinalne mikrobiote. In vitro kemostat modeli i in vitro kontinuirani modeli gastrointestinalnog trakta. Manipulacija bakterijskog metabolizma s probioticima (“living probiotics” - „bugs as drugs“). Primjena nove paradigme u terapiji metaboličkih poremećaja: infuzija alogene ili autologne crijevne mikrobiote - „faecal microbiota transplantation“. Mikrobna ekologija usne šupljine. Ekologija dentalnih biofilmova. Probiotička interferencija i koagregacija sa kariogenom bakterijom Streptococcus mutans. Mikrobna ekologija urogenitalnog sustava te primjena probiotičkih sojeva u terapiji urogenitalnih infekcija. 

ISHODI UČENJA

  • Kritički analizirati interakcije unutar mikrobnih ekosustava kroz in vitro kemostat modele i in vitro kontinuirane modele humanog intestinalnog sustava
  • Usporediti i vrednovati različite pristupe vezano uz primjenu mikrobnih biofilmova u biotehnološkim procesima
  • Procijeniti mogućnosti modulacije mikrobiote humanog intestinalnog ekosustava primjenom „faecal microbiota transplantation“ kao nove paradigme u terapiji metaboličkih poremećaja
  • Prezentirati vlastite zaključke na temelju samostalne interpretacije i sinteze rezultata originalnih znanstvenih istraživanja iz područja mikrobne ekologije usne šupljine, gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta

Nastava

Predavanja: 20 sati

Seminar: 10 sati

Opis načina izvršavanja obveza:

Seminarski rad i usmeni ispit

Literatura

1. McArthur, J. V. (2006). Microbial Ecology: An Evolutionary Aproach, Elsevier, Amsterdam.
2. Ouwehand, A. C., Vaughan, E. E., editors (2010). Gastrointestinal microbiology, Informa healthcare, New York/London.
{* *}