Planiranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništva

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Tijekom niza predavanja i rasprava student se uvodi u osnovne ideje, mogućnost ostvarenja, kompoziciju projekta i njegovo ostvarenje do doktorske disertacije. Također, bit će istaknuta važnost zaštite rezultata istraživanja nekim od oblika intelektualnog vlasništva (patenti, žigovi, autorsko pravo, poslovne tajne) značaj i uloga vođenja dnevnika rada, prezentacije rezultata i sl. Studenti će steći i praktičnu vještinu pretraživanja patenata i žigova u dostupnim bazama patenata i žigova.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

  • interpretirati osnovne elemente planiranja i učinkovitog vođenja projekta
  • samostalno prezentirati osnovnu ideju i mogućnost njenog ostvarenja kroz sastavljanje projektne prijave i njegovo vođenje do pune realizacije
  • diskutirati glavne vrste intelektualnog vlasništva te predmete patentne zaštite u području biotehnologije
  • primijeniti stečena znanja kroz pretraživanja baza patenata/žigova i sastavljanja patentne prijave za izume u području biotehnologije

Nastava

Predavanja: 15 h

Vježbe: 10 h

Način izvršavanja obveza: Seminarski rad i usmeni ispit  

Literatura

Grubb, P.W. (1999) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, Clarendon Press, Oxford. 

Kniewald J. (1993) Metodika znanstvenog rada, Multigraf d.o.o., Zagreb. 

Grupa autora (1999) Međunarodna klasifikacija patenata; knjige 1-10, Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, Zagreb. (prijevod s engleskog) 

Frascati Manual 2002 – Proposed Standard Practice for Surways on Research and Experimental Development, OECD 2002, ISBN 92-64-19903-9 

Grupa autora (2008) Teaching of Intellectual Property - Principles and Methods. WIPO, Geneve