Planiranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništva

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165648

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Tijekom niza predavanja i rasprava student se upoznaje s osnovnim etičkim  principima u znanstvenim istraživanjima te razvojem ideje, mogućnosti ostvarenja, kompozicijom i realizacijom  projekta i njegovim ostvarenjem do disertacije. Također, bit će istaknuta važnost zaštite rezultata istraživanja nekim od oblika intelektualnog vlasništva (patenti, žigovi, autorsko pravo, poslovne tajne), značaj i uloga vođenja dnevnika rada, prezentacije rezultata i sl. Studenti će steći i praktičnu vještinu pretraživanja patenata i žigova u dostupnim bazama patenata i žigova.

ISHODI UČENJA

  • primijeniti etičke principe u znanstvenim istraživanjima
  • interpretirati osnovne elemente planiranja i učinkovitog vođenja projekta
  • samostalno prezentirati osnovnu ideju i mogućnost njenog ostvarenja kroz sastavljanje projektne prijave i njegovo vođenje do pune realizacije
  • diskutirati o glavnim vrstama intelektualnog vlasništva te predmete patentne zaštite u području biotehnologije
  • primijeniti stečena znanja kroz pretraživanja baza patenata/žigova i sastavljanja patentne prijave za izume u području biotehnologije

Nastava

Predavanja: 15 h

Vježbe: 10 h

Način izvršavanja obveza: Seminarski rad i usmeni ispit  

Literatura

  1. Resnik, D.B (2005) The Ethics of Science-an Introduction, Rutlege, London, New York
  2. Grubb, P.W. (1999) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, Clarendon Press, Oxford. 
  3. Kniewald J. (1993) Metodika znanstvenog rada, Multigraf d.o.o., Zagreb. 
  4. Grupa autora (1999) Međunarodna klasifikacija patenata; knjige 1-10, Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, Zagreb. (prijevod s engleskog) 
  5. Grupa autora (2008) Teaching of Intellectual Property - Principles and Methods. WIPO, Geneve