Fizikalna kemija

ECTS bodovi:
6 (N:5)

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
37913; 37913; 37915

Opis predmeta

Kroz program ovog predmeta studentima se daju temeljna znanja, pojmovi i principi Fizikalne kemije nužni za daljni studij i razumijevanje struke.

SADRŽAJ PREDMETA:

Program predmeta ukjučuje sljedeće metodske cjeline: plinovi (idealni, realni, nekovalentne interakcije), termodinamika (toplina, rad, unutarnja energija i entalpija, Gibbsova energija i entropija), fazne ravnoteže (čiste tvari i višekomponentni sustavi, kemijski potencijal, koligativna svojstva), kemijske ravnoteže (termodinamički pristup), elektrokemija (ionika i elektrodika), kemijska kinetika (zakoni i teorije brzina reakcija, mehanizmi), koloidna i međupovršinska kemija (adsorpcija, površinska napetost, koloidi), fenomeni transporta (viskoznost i difuzija). Teorijsko gradivo nadopunjeno je seminarima na kojima se rješavaju problemi iz tema obrađenih na predavanjima i laboratorijskim vježbama na kojima studenti provode jednostavnija mjerenja, analiziraju i interpretiratiraju dobivene rezultate.

ISHODI UČENJA:

Nakon završenog modula student/ica će moći:

 • Objasniti termodinamičke funkcije stanja i procesa te metode njihovog mjerenja i računanja
 • Objasniti fizikalne i kemijske pretvorbe te ravnoteže pomoću zakona termodinamike
 • Izvesti zakone brzina kemijskih reakcija i raspraviti jednostavnije reakcijske mehanizme
 • Opisati temeljna načela provodnosti elektrolita i elektrodnih procesa
 • Opisati jednostavne koloidne sustave, pojave na granici faza te pojave prijenosa mase i impulsa
 • Primijeniti matematička znanja u rješavanju različitih fizikalno-kemijskih problema
 • Prema danim uputama provesti jednostavnija mjerenja fizikalnih veličina, analizirati i interpretirati dobivene rezultate te samostalno napisati referate

Nastava

Vrste nastave

sati

(PT, BT)

sati

(N)

oznaka naziv    
P Predavanja 30 20
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 30 20
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 15 17
T Terenske vježbe    

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 631  Obavijest o početku nastave i vodič za studente u akad. god. 2016/2017 327,63 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Nastavni tekst iz područja kemijske termodinamike za studente Nutricionizma [1] 02.09.2022. 17:05

Literatura

 1. P.W. Atkins, J. de Paula, Elements of Physical Chemistry, 5th Ed., Oxford University Press, 2009.
 2. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2008.
 3. P.W. Atkins, J. de Paula, Atkins' Physical Chemistry, 9th Ed., Oxford University Press, 2009.
 4. T. Engel, P. Reid, Physical Chemistry 3rd Ed., Pearson, 2012.
{* *}