Engleski jezik u struci 5 (Izborni kolegij)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66861

Opis predmeta

Cilj ovog izbornog kolegija je dalje proširivati vokabular studenata iz engleskog jezika njihove struke te graditi stečene vještine izražavanja i razumijevanja stručnih tema.

Sadržaj kolegija prilagođava se potrebama studenata.

Odabrane teme logičan su slijed tema obrađenih na nižim godinama studija. Interes studenata i sama njihova stručnost raste paraleleno s obujmom njihovog obrazovanja te znanja i vještina stečenih na preddiplomskim studijima, pa je jedan od ciljeva ovog kolegija studente osposobiti za izražavanje tih istih znanja, vještina i kompetencija na engleskom jeziku. Uz teme koje se obrađuju na studijima Prehrambenog inženjerstva, Bioprocesnog inženjerstva, Molekularne biotehnologije, Nutricionizma i Upravljanja sigurnošću hranom, na ovom kolegiju obrađuju se i aktualne relevantne teme iz područja diplomskih studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

ISHODI UČENJA

  • u dogovoru s ostalim studentima diskutirati i izabrati temu ovogodišnjeg seminara i studentskih prezentacija
  • nadograditi vokabular iz jezika struke na engleskom jeziku
  • napisati sažetak stručnog ili znanstvenog članka
  • diskutirati o temi iz područja struke na engleskom jeziku
  • napisati, na temelju barem tri članka na izvornom engleskom jeziku prezentaciju o odabranoj temi na engleskom jeziku
  • izraditi glosar iz područja struke
  • izraditi PP prezentaciju o odabranoj temi iz područja studija na engleskom jeziku
  • prezentirati odabranu temu iz područja studija na engleskom jeziku ispred auditorija
  • diskutirati o odabranoj temi iz područja studija na engleskom jeziku s auditorijem
  • odgovarati na ad hoc pitanja  iz auditorija vezana uz prezentiranu temu iz područja studija na engleskom jeziku

Literatura

Izbor iz relevantne stručne i znansrvene literature iz područja studija

{* *}