ISHODI UČENJA [0]


NAZIV PREDMETA:

 

FRANCUSKI JEZIK STRUKE I

 

 

NOSITELJ PREDMETA:

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

 

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

 

3. godina, 6. semestar

 

 

STATUS MODULA:

 

Izborni modul za sva tri studija (PT, BT i N)

 

 

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

 

Da

 

 

OBLIK NASTAVE

 

 

SATI

 

 

IZVOĐAČ NASTAVE

 

 

Predavanje

 

 

10

 

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

 

 

 

 

 

Seminari

 

 

20

 

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

 

 

 

Vježbe

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ ECTS : 3

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJ MODULA:

 

Identificirati, definirati, opisati, te ilustrirati francuski jezik struke – FSP (French for Specific Purposes), s posebnim naglaskom na kontekst područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma. Prepoznati i analizirati razliku između općeg jezika i jezika struke, s obzirom na upotrebu vokabulara u različitim kontekstima, tj. razlikovati kontekst jezika struke od općeg jezika. Identificirati i interpretirati sličnosti i razlike u stručnoj terminologiji francuskog jezika struke i hrvatskog, da ne bi došlo do interferencije. Primijeniti i objasniti korištenje jednojezičnih rječnika te korištenje dvojezičnih rječnika.

 

Identificirati i objasniti stručni vokabular, te objasniti funkcioniranje stručnog/znanstvenog teksta na francuskom jeziku. U stručnom ili znanstvenom tekstu prepoznati ključne riječi i rečenice. U kontekstu stručnog/znanstvenog teksta utvrditi, ponoviti i/ili pojasniti specifičnu upotrebu gramatičkih struktura češće upotrebljavanih u stručnom/znanstvenom tekstu, nego u općem jeziku. Razviti sposobnosti razumijevanja stručnih/znanstvenih tekstova na francuskom, te prevođenja stručnog teksta s francuskog na hrvatski i s hrvatskog na francuski jezik. Studenti će također steći sposobnosti pisanja na francuskom jeziku životopisa, opisa fakulteta pri kojem studiraju, svojih laboratorija i rada u laboratoriju i na taj način razvijati znanja i kompetencije u poznavanju francuskog jezika potrebnih u njihovom budućem zvanju i stručnom/znanstvenom okruženju.

 

 

 

 

ISHODI UČENJA PREDMETA:

 

Sažetak:

 

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

 

 

 

- Demonstrirati znanje razumijevanje francuskog stručnog teksta iz područja studiranja poduprtog stečenog znanja iz udžbenika jezika struke

 

- Raspolagati jezičnim kompetencijama karakterističnim za pojedinu struku koje će im omogućiti rješavanje jezičnih problema u području studiranja

 

- Pronaći u stručnom tekstu na francuskom jeziku ključne riječi i ključne rečenice

 

- Imenovati stručne riječi na francuskom jeziku

 

- Prevoditi stručne/znanstvene tekstove s francuskog na hrvatski jezik.

 

- Prevoditi stručne/znanstvene tekstove s hrvatskog na francuski jezik.

 

- Opisati jednostavnije pokuse i eksperimente na francuskom jeziku.

 

- Opisati laboratorij, laboratorijsko posuđe, inventar, kemikalije, itd. na francuskom jeziku.

 

- Opisati radnje u laboratoriju na francuskom jeziku.

 

- Opisati svoj fakultet na francuskom jeziku.

 

- Opisati svoje buduće zvanje na francuskom jeziku.

 

 

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

 

Predavanja:

 

 

 

1.

 

Studenti će proširiti znanja o specifičnostima francuskog jezika struke, kako u smislu leksisa, tako i u smislu gramatike francuskog jezika. Samostalno će prevoditi s francuskog na hrvatski i s hrvatskog na francuski stručne/znanstvene tekstove. Samostalno će analizirati i diskutirati o stručnim/znanstvenim tekstovima i temama na francuskom jeziku. Samostalno će izraditi i napisati svoj CV na francuskom jeziku. Samostalno će formulirati i napisati sažetke stručnih/znanstvenih tekstova na francuskom jeziku, kao i vlastitog diplomskog rada. Moći će sudjelovati u međunarodnim diskusijama i ravnopravno s drugim studentima iz raznih država sudjelovati u programima razmjene studenata, te pratiti nastavu i sudjelovati u stručnim diskusijama na francuskom jeziku.

 

 

2. Kako koristiti jednojezične rječnike

 

 

Korištenje jednojezičnih rječnika, pogotovo u stručnom jeziku nije uvijek jednostavno. Ne samo što studentima pojašnjavamo kako koristiti jednojezične rječnike, kako razumijeti razne znakove i skraćenice u rječnicima koji nas upućuju na neke druge riječi na drugim stranicama, pokazujemo studentima i koliko različitih podataka , uz objašnjenje riječi, mogu pronaći u jednojezičnim rječnicima. Jednojezični rječnici vrlo su važni za struku, jer većina dvojezičnih rječnika uglavnom je ograničena na opći jezik, gdje nije moguće pronaći (prava) značenja stručnih izraza.

 

 

 

3. Ključne riječi

 

 

 

Kako bismo studentima olakšali snalaženje u stručnim tekstovima pisanim na francuskom jeziku koristimo razne tehnike. Jedna od njih je i traženje ključnih riječi i ključnih rečenica.

 

Gotovo svaki odjeljak (paragraf) u stručnom tekstu sadrži ključnu rečenicu.

 

4. Klasifikacija

 

Klasifikacija je također vještina koja, nakon što je studenti svladaju, uveliko pomaže u svladavanju gradiva.

 

5. Gramatičke specifičnosti francuskog jezika struke

 

 

 

Zaključak:

 

Mišljenja smo da, osim razumijevanja stručnih i znanstvenih tekstova, prevođenja istih s francuskog i na engleski jezik, naši studenti moraju znati predstaviti sebe u današnjem svijetu, ali i u kontekstu budućeg zvanja. Stoga će naši studenti naučiti opisati na francuskom jeziku pri kojem fakultetu studiraju i koji su osnovni studiji i moduli na tom fakultetu.

 

7. Zvanje: prvostupnik prehrambene tehnologije; prvostupnik biotehnologije; prvostupnik nutricionizma

 

Pri našem radu nastojimo pratiti teme, posebno s obzirom na vokabular francuskog jezika, koliko je to moguće, koji je potreban u nastavi drugih fundamentalnih modula pri PBF-u. Također smo mišljenja da pri predstavljanju sebe i svojih kolega naši studenti moraju znati i o osnovnim studijima pri PBF-u.

 

 

Vježbe:

 

 

Prije opisivanja pojedinih vježbi važno je upozoriti na sljedeće:

 

 

 

Svaka vježba sastoji se od nekoliko dijelova:

 

1. objašnjenje vokabulara svake nove tematske jedinice

 

2. obrada teksta na različite, studentima zanimljive načine, ukoliko je tekst lakši, tada ga studenti pročitaju sami ili podijeljeni u grupe, diskutiraju o tekstu na francuskom i izražavaju (verbaliziraju) svoje mišljenje. Vježbe su često popraćene kratkim filmovima o zadanoj temi na izvornom francuskom jeziku ili nekoj drugoj aktivnosti, koja osim što je edukativna, pridonosi aktivnoj i spontanoj razmjeni misli i komentara na francuskom jeziku među našim studentima. Ukoliko je tekst kompliciraniji, studenti ga individualno ili u grupama prevode i tek tada pristupamo analizi i razradi teksta, te diskusiji i sažetku na francuskom jeziku.

 

3. Uz svaki tekst vezano je i ponavljanje i uvježbavanje pojedinih gramatičkih struktura povezanih uz sam tekst.

 

4. Uz postojeća interna skripta s tekstovima i vježbama koji sadržavaju osnovni vokabular francuskog jezika struke, sa svakom generacijom dodajemo nove, aktualne, tekstove iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma. Teme uglavnom biramo iz znanstveno-popularnog francuskog tjednika Science et vie.

 

 

 

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 

Nastava se sastoji od predavanja (10 sati) i vježbi (20 sati).

 

 

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

 

Pismeni i usmeni ispit.

 

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

 

Kvaliteta i uspješnost izvedbe predavanja i seminara pokazati će se na vježbama koje se odvijaju tijekom semestra, paralelno s predavanjima. Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom vježbi na nastavi.

 

S obzirom na nedostatnu satnicu i broj ECTS bodova (1) odustali smo od parcijalnih ispita i kolokvija ne želeći studentima oduzimati vrijeme za vježbu tijekom nastave.

 

Ishod učenja i stečenih vještina zaokružuje se i utvrđuje tijekom završnog pismenog i usmenog ispita.

 

 

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano