Dijetoterapija

ECTS bodovi:
7

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53630

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Povijest liječenja hranom
 • Probava i probavni sustav
 • Utjecaj prehrane na imunološki sustav i primjena nutrijenata i drugih biološki aktivnih spojeva u preventivne i terapijske svrhe
 • Nutritivni status bolesnika
 • Osobitosti prehrane bolesnika  starije životne dobi
 • Dijetoterapija kod bolesti gornjeg dijela probavnog sustava
 • Dijetoterapija kod bolesti donjeg dijela probavnog sustava
 • Dijetoterapija kod bolesti jetre, žuči, gušterače i bubrega
 • Dijetoterapija kod endokrinoloških bolesti
 • Dijetoterapija kod kardiovaskularnih bolesti
 • Dijetoterapija malignih bolesti
 • Intolerancije i alergije na hranu i sastojke hrane
 • Poremećaji hranjenja
 • Dijetoterapija u pedijatrijskoj populaciji
 • Enteralna i parenteralna prehrana
 • Dijetoterapija u kliničkoj praksi - rekapitulacija

ISHODI UČENJA

 • definirati, prepoznati i objasniti osnovne činjenice o bolestima pojedinih organskih sustava te primjenom prehrane kao osnovnog ili potpornog liječenja
 • identificirati čimbenike rizika za razvoj pojedinih bolesti, a u svezi su sa načinima prehrane, nutritivnim statusom ili pojedinim sastavnicama hrane
 • opisati uvođenje i provođenje dijetoterapije kod bolesti gornjeg i donjeg probavnog sustava, endokrinoloških i kardiovaskularnih bolesti, bolesti bubrega i malignih bolesti te bolesti pluća i drugih učestalih bolesti današnjice
 • izračunati nutritivne potrebe, procijeniti nutritivni status i povezati spomenute parametre s dijetnim planovima za pojedinačnog pacijenta
 • demonstrirati algoritam procjene nutritivnog statusa i propisivanje odgovarajuće nutritivne potpore
 • izabrati odgovarajuće nutritivne dodatke koji se preporučuju kod pojedinih kliničkih stanja
 • rješavati probleme vezane uz konkretne slučajeve hospitaliziranih i polikliničkih pacijenata koji se tiču propisivanja dijetoterapije te individualnog i grupnog savjetovanja

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 37
A Auditorne vježbe 24
L Laboratorijske vježbe 0
PK Vježbe u praktikumu 8
S Seminar 18
T Terenske vježbe 0

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Živković, R. (2002) Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb
2. Živković, R. (1994) Dijetoterapija, Naprijed, Zagreb
3. Parenteralna i enteralna prehrana u kliničkoj praksi (2000), Kolaček S, Krznarić Ž., ured., Znanje, Zagreb.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy (2000), Mahan LK, Escott- Stump S., ured., 10 izd. Saunders Company, Philadelphia.
2. Alpers DH, Stenson WF, Bier DM. (2002) Manual of Nutritional Therapeutics. 4.izd Lippincott WW, Philadelphia.
3. Modern nutrition in health and disease (1999) 9.izd., Shils, M.E., Olson, J.A., Shike, M., Ross, A.C., ured., Lippincott WW, Philadelphia.