Prehrambena epidemiologija

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165630

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Epidemiološko istraživanje: svrha, značaj i metode. Vrste epidemioloških istraživanja, priprema i provođenje istraživanja, regrutacija ispitanika,metode prikupljanja podataka o prehrani. Analitičke metode u prehrambenoj epidemiologiji (Kvantifikacija opažanja, Mjere povezanosti, Primjena statističkih metoda), Prehrana i javno zdravstvo (Pretilost, Prehrana i bolesti, Prehrana u predškolske i školske djece, Javnozdravstvene mjere u prehrani)

ISHODI UČENJA

  • Poznavanje te oblikovanje i provođenje pojedinih vrsta epidemiološkog istraživanja (priprema istraživanja, regrutacija ispitanika, prikupljanje podataka o prehrani, analiza podataka)
  • Računanje epidemioloških mjera (prevalencija, incidencija, relativni rizik i druge mjere povezanosti)
  • Korištenje epidemioloških podataka o zaraznim i nezaraznim bolestima povezanih s prehranom iz dostupnih baza podataka (registri bolesti, ambulantne i bolničke prijave bolesti, znanstvena literatura) te određivanje/računanje povezanosti  prehrane i pojedinih zaraznih i nezaraznih bolesti

Nastava

Predavanja: 10

Seminari: 10

Opis načina izvršavanja obaveza: Sudjelovanje na predavanjima i seminarima, završni ispit.

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Skripta pripremljena za modul
2.

«Nutritional Epidemiology, Possibilities and Limitations»

(http://europe.ilsi.org/file/Ilsiepid.pdf)

3. Babuš V. Opća epidemiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

 

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Babuš V. Opća epidemiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2001.;
2. «Epidemiologija nezaraznih bolesti», Medicinska naklada (u pripremi);
3. Page R.M., Cole G.E., Timmreck T.T., Basic Epidemiological Methods and Biostatistics. Jones and Bartlett Publishers, London, 1995