Sociologija i psihologija prehrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39846

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvodno predavanje Sociologija prehrane kao znanstvena disciplina
 • Prehrana kao dio ekološko kulturalnog sustava
 • Razvoj nutricionizma
 • Dominantne vrijednosti u društvu i prehrana
 • Paradigma socijalnog konstruktivizma
 • Prehrana i socijalna diferencijacija
 • Suvremeno društvo i prehrana
 • Izbor hrane
 • Značenje hrane
 • Slika tijela i nezadovoljstvo tijelom
 • Držanje dijete
 • Poremećaji hranjenja
 • Promocija zdravih navika

ISHODI UČENJA

 • koristiti stručnu terminologiju sociologije hrane u pisanju stručnih tekstova i diskusiji
 • definirati i usporediti temeljne koncepte Sociologije i psihologije  prehrane i srodnih disciplina
 • primijeniti sociološke koncepte u analizi fenomena vezanih uz prehranu
 • identificirati i  opisati socijalnu i kulturnu usađenost fenomena vezanih uz prehranu
 • opisati povezanost emocionalnih, psiholoških i fizioloških potreba za hranjenjem.
 • identificirati znakove poremećaja hranjenja i opisati čimbenike koji pridonose njihovom razvoju.
 • prepoznati važnost društvne odgovornosti u profesionalnom djelovanju

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Uvod u profesiju nutricionista

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 16
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 20
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura:

 1. S. Mennell, A. Murcott, A.H. Van Otterloo,1998, Prehrana i kultura, Sociologija hrane, NakladaJesenski i Turk, HSD, Zagreb

Dodatna literatura:

 1. J. Gronow, 2000, Sociologija ukusa, NakladaJesenski i Turk, HSD, Zagreb  (poglavlja Uvod, Ukus i moda: str. 149-172)
 2. G. Ritzer, 1999, Mekdonaldizacija društva. Istraživanje mijenjajućeg karaktera suvremenog društvenog života, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
 3. Watson, J. L., Caldwell, M. L. (Eds), 2007, The Cultural Politics of Food and Eating, Bleckwell