Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53300

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Tehnološki procesi proizvodnje tehničkog (komercijalnog) lecitina iz sirovih ulja.
 • Zdravstveni aspekti lecitina i fosfolipida.
 • Ostali lecitini.
 • Proizvodnja tekućeg i odmašćenog lecitina.
 • Modificirani lecitini – proizvodnja i vrste, funkcije i specifikacije.
 • Kvaliteta komercijalnog lecitina soje.
 • Analiza fosfolipida.
 • Lecitin u prehrambenoj, farmaceutskoj i drugim industrijama.
 • Komercijalni lecitin i njegovi derivati.

ISHODI UČENJA

 • razlikovati kemijska svojstva lecitina iz različitih izvora i mogućnosti njihove primjene
 • odabrati odgovarajući tehnološki proces proizvodnje lecitina i upravljati istim
 • odabrati vrstu lecitina ili njegovih modifikacija i frakcija optimalnu za pojedine aplikacije prehrambene industrije
 • pratiti kvalitetu lecitina i njegovih modifikacija i frakcija
 • razumjeti nutritivnu vrijednost lecitina i utjecaj na zdravlje

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 10
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. D. R. Erickson, Practical Handbook of Soybean Processing and Utilization, AOCS Press, Champaign, Illinois. 1995.
2. H. E. Snyder, T. W. Kwon, Soybean Utilization, Van Nostrand Reinhold Co., New York, 1987.
3. B. F. Szuhaj, G. R. List, Lecithins, AOCS Press, Champaign, Illinois. 1985.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. H. Pardun, Die Pflanzenlecithine, Verlag für chem. Industrie H. Ziolkowsky KG, Augsburg, 1988.