Ambalažni materijali i metode pakiranja hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165614

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Svojstva i karakteristike ambalažnog materijala za pakiranje prehrambenih proizvoda. Parametri koji utječu na odabir ambalaže: priroda proizvoda, uvjeti proizvodnje, skladištenja i transporta. Najzastupljeniji ambalažni materijali u pakiranju hrane: polimerni (monofilmovi, laminati), staklo, metal. Organske prevlake na metalima. Biodegradabilni polimeri. Jestiva ambalaža. Razvoj novih ambalažnih materijala. Metode analize ambalažnih materijala. Metode pakiranja hrane: aseptično pakiranje, vakuumsko pakiranje, pakiranje u modificiranoj atmosferi, aktivna i inteligentna ambalaža, ambalaža za mikrovalne pećnice (susceptori).  Interakcija hrana-ambalaža (korozija, migracija, propusnost na plinove i vodenu paru). Rukovanje i trasport. Zakonska regulativa  (RH,EU) materijala koji dolaze u dodir s hranom. Ambalaža i okoliš (ambalažni otpad).

ISHODI UČENJA

  • Demonstrirati sustavno razumijevanje utjecaja ambalažnog materijala i metode pakiranja na određeni prehrambeni proizvod
  • Kritički analizirati i vrednovati interakciju u sustavu hrana-ambalaža
  • Znanstveno promišljati, kreirati i implementirati vlastite ideje u odabiru i/ili poboljšanju materijala i metoda za pakiranje određenog prehrambenog proizvoda
  • Komunicirati s kolegama i širom znanstvenom zajednicom u području svoje ekspertize

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 10
konzultacije  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 
Red.br. Naziv
1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.  
2. ROBERTSON, G. L. Food Packaging – Principles and Practice, Marcel Dekker, Inc., New York 2013.  

Dopunska literatura

Red.br. Naziv
1. Dong Sun Lee, Kit L. Yam, L. Piergiovanni, Food Packaging Science and Technology, 2008, CRC Press.
2. STEELE R. (ur) Understanding and measuring the shelf-life of food, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge 2004
3. AHVENAINEN R. (ur.) Novel food packaging techniques, Woodhead Publishing Limited, Boca Raton, 2003.
{* *}