Higijena i sanitacija

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53284

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Karakteristike bakterija, virusa i parazita uzročnika alimentarnih oboljenja: izvori kontaminacije i  putovi prijenosa do hrane,  preživljavanje, najčešća hrana koja se povezuje s oboljenjima i kontrola opasnosti
 • Kontrola odabranih kemijskih opasnosti
 • Objekti i hrana niskog, srednjeg i visokog rizika
 • Kontrola temperatura hrane i hladnog lanca
 • Zakonske obveze subjekata u poslovanju hranom s obzirom na higijenu u poslovanju
 • Higijenski aspekti vanjske i unutarnje izgradnje objekta prehrambene industrije
 • Kontrola higijene i ponašanja zaposlenika u prehrambenoj industriji
 • Načini i kontrola sanitacije
 • Principi higijenskog dizajna opreme
 • Kontola štetnika

ISHODI UČENJA

 • poznavati putove kontaminacije najvažnijim patogenima i načine kontrole najvažnijih patogena na nivou prehrambene industrije
 • primijeniti zakonske zahtjeve za higijenom kontrolom unosa opasnosti, rasta mikroorganizama te križne kontaminacije u pogonu prehrambene industrije
 • objasniti parametre, procijeniti sredstva i načine sanitacije u prehrambenoj industriji
 • organizirati i kontrolirati dezinfekciju i deratizaciju u prehrambenoj industriji

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 26
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 6
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1.  R Lawley, L Curtis, J Davis (2008) The Food Safety Hazard Guidebook, RSC Publishing. 1. dio.  
2. H L M Lelieveld, M A Mostert, J Holah (2005) Handbook of hygiene control in the food industry,Woodhead Publishing Limited. poglavlja 5-10, 22, 26 i 36.
3. D Šubarić, J Babić (2012) Čišćenje i dezinfekcija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 94 str.
   

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Manual of food quality control (1993)Food and Agriculture Organization, Washington.
2. Mc Kane, L., Kandel, J. (1986) Microbiology, Essential and applications, Mc Graw-Hill, New York