Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53641

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Karakteristike bakterija, virusa i parazita uzročnika alimentarnih oboljenja: izvori kontaminacije i  putovi prijenosa do hrane,  preživljavanje, najčešća hrana koja se povezuje s oboljenjima, opis oboljenja i kontrola opasnosti
 • Karakteristike i kontrola odabranih kemijskih opasnosti
 • Analiza opasnosti kod prerade hrane
 • Objekti i hrana niskog, srednjeg i visokog rizika
 • Kontrola temperatura hrane i hladnog lanca
 • Zakonske obveze subjekata u poslovanju hranom s obzirom na higijenu u poslovanju
 • Procjena rizika, mikrobiološko modeliranje i zaštita hrane od namjernog zagađenja
 • Higijenski aspekti vanjske i unutarnje izgradnje objekta koji prerađuje hranu
 • Kontrola dobavljača, sirovina, prijevoznog sredstava, zraka, vode i otpada
 • Kontrola higijene i ponašanja zaposlenika u prehrambenoj industriji.
 • Načini i kontrola sanitacije
 • Principi higijenskog dizajna opreme
 • Kontola štetnika
 • Preduvjetni programi u ugostiteljstvu

ISHODI UČENJA

 • objasniti putove kontaminacije hrane najvažnijim patogenima i najčešća alimentarna oboljenja
 • povezati pojedinu namirnicu i način pripreme/prerade s rizikom od pojedine opasnosti.
 • predložiti kontrolne mjere za sprječavanje unosa opasnosti, rasta mikroorganizama te križne kontaminacije u objektima koji prerađuju hranu
 • provesti analizu opasnosti kod odabranih namirnica
 • procijeniti higijensko stanje pogona i primijenjene mjere kontrole higijene u pogonu objekata koji pripremaju i prerađuju hranu
 • diskutirati o sredstvima i načinima sanitacije
 • organizirati i kontrolirati učinkovitost DDD mjera u objektima koji pripremaju i prerađuju hranu

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 20
T Terenske vježbe 10

Obavijest [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 487  Obavijest o početku nastave 22,50 kB 06.01.2015. 00:02

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. R Lawley, L Curtis, J Davis (2008) The Food Safety Hazard Guidebook, RSC Publishing. 1.-3. dio.  
2. H L M Lelieveld, M A Mostert, J Holah (2005) Handbook of hygiene control in the food industry,Woodhead Publishing Limited, poglavlja 3-13, 21-23, 26-28 i 36. 
3. D Šubarić, J Babić (2012) Čišćenje i dezinfekcija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 94 str
4. Y. Motarjemi, H L M Lilieveld (2014) Food Safety Management: A practical guide for the Food industry, Academic Press,  poglavlja 5-14.
   

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Handbook of Hygiene Control in the Food Industry (2016), Woodhead Publishing, Duxford, UK. 
2. Regulating Safety of Traditional and Ethnic Foods (2016), Academic Press, New York, USA
3. Asaj, A. (1999) Zdravstvena dezinsekcija u nastambama i okolišu, Medicinska naklada, Zagreb.
4. Asaj, A. (1999) Deratizacija u praksi, Medicinska naklada, Zagreb.