Sirovine prehrambene industrije

ECTS bodovi:
3 i 4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
24199 i 64882

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Predavanja: Voće i povrće: proizvodnja, botanička i tehnološka klasifiakcija. Botanički, fizikalni i kemijski kriteriji kakvoće voća i povrća (metode određivanja, HR norme kvalitete). Uvjeti skladištenja. Kemijski sastav (4 sata).

Značajke uzgoja i građa vinove loze i grožđa. Uloga grožđa u prehrambenoj industriji.Vinske sorte grožđa.Grožđe kao sirovina u proizvodnji vina (4sata).

Porijeklo, proizvodnja i primjena pšenice, raži, kukuruza, ječma, zobi, riže, prosa, sijerka i pšenoraži. Botanički, fizikalni i kemijski kriteriji kakvoće žitarica (metode određivanja, međunarodni standardi i HR norme kvalitete) (4 sata).

Biološko-tehnološke osobine šećerne repe i šećerne trske, kemijski sastav, utvrđivanje kvalitete, vađenje i čuvanje na polju i u tvornici. Porijeklo kakaovca, biološke osobine, kemijski sastav, sorte. Fermentacija i kvaliteta. Čuvanje i transport (4 sata).

Botanička i druge podjele najvažnijih uljarskih sirovina i njihova morfološka građa. Osnovni kemijski sastojci (ulje, proteini, celuloza), zastupljenost masnih kiselina i svojstva ulja. Razlika između biljnih i životinjskih sirovina (4 sata).

Mlijeko–karakteristike i glavni sastojci mlijeka (mast, laktoza, proteini, enzimi, mineralne tvari, vitamini) (4 sata).

Pasmine domaćih životinja. Anatomija domaćih životinja. Klasifikacija i kategorizacija stoke i peradi. Jaja. Kemijski sastav. Taksonomija riba, rakova i mekušaca (12 sati na preddiplomskom studiju Prehrambena tehnologija).

ISHODI UČENJA

 • poznavati botaničke, fizikalne i kemijske kriterije kakvoće voća i povrća
 • poznavati uzgoj i građu vinove loze i grožđa te vinskih sorata grožđa
 • razlikovati specifičnosti osnovnih sirovina za proizvodnju šećera
 • opisati proizvodnju kakaovih zrna i navesti parametre kakvoće kakaovog zrna
 • prepoznati specifičnosti i analizirati kvalitetu uljarskih sirovina
 • poznavati karakteristike i glavne sastojke mlijeka
 • poznavati vrste i pasmine životinja
 • poznavati klasifikacije i kategorizacije stoke i peradi, mesa i jaja
 • poznavati kemijski sastav mesa, mesa peradi i jaja
 • poznavati taksonomiju riba, rakova i mekušaca

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biologija 1
 • Biologija 2
 • Uvod u prehrambene tehnologije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 928  SIROVINE PREHRAMBENE INDUSTRIJE perad i jaja 1,95 MB 26.09.2015. 14:07
Broj preuzimanja: 597  SIROVINE PREHRAMBENE INDUSTRIJE goveda 1,07 MB 26.09.2015. 14:07
Broj preuzimanja: 580  SIROVINE PREHRAMBENE INDUSTRIJE svinje 928,51 kB 26.09.2015. 14:08

Literatura

 

1. Wien, H.C. (1997) The Physiology of Vegetable Crops, Cornell University, USA.
2.  Schaffer, B., Andersen, P.C. (1994) Handbook of Environmental Physiology of Fruit Crops, Vol. 1, University of Florida, Monticello.
3. Jackson, R.S. (1994) Wine science – Principles and application, Academic press, San Diego.
4. Hosney, R.C. (1994) Principles of Cereal Science and Technology, Published by the AACC, St. Paul, Minnesota, USA, 1-411.
5. Afoakwa, E. (2010) Chocolate science and technology, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, UK, str. 12-34.
6. Van der Poel, P. W., Schiveck, H, Schwartz, T. (1999) Sugar technology: Beet and cane sugar manufacture, Verlag Dr. Albert Bartens KG, Berlin, str. 37-48.
7. Vollmann, J., Rajcan I. (2009) Oil Crops, Springer, New York, USA.
8. Lj. Tratnik, R. Božanić (2012) Mlijeko i mliječni proizvodi, Hrvatska mljekarska udruga. 1. poglavlje. (student treba savladati samo navedeno poglavlje)
9. Sanja Vidaček, Tehnologija prerade ribe, interna skripta.

 
 

{* *}