Funkcionalni aspekti dijetalnih vlakana

ECTS bodovi:
3

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Pregled i definicija prehrambenih vlakana. Izvori prehrambenih vlakana. Prikaz udjela i sastava vlakana u prehrambenim proizvodima.
 • Fizikalno-kemijska svojstva prehrambenih vlakana.
 • Povezanost strukture i funkcije polimernih vlakana.
 • Epidemiološki dokazi o biološkim mehanizmima djelovanja prehrambenih vlakana.
 • Fiziološki i metabolički učinci dijetalnih vlakana: utjecaj na probavljivost i iskoristivost proteina, na bioraspoloživost mineralnih tvari, na metabolizam vitamina i ugljikohidrata te na morfologiju i brojnost intestinalne mikroflore i probavne enzime.
 • Općenite smjernice i preporuke za konzumaciju prehrambenih vlakana.
 • Uporaba prehrambenih vlakana u prevenciji i liječenju bolesti.
 • Analitički postupci za određivanje vlakana.
 • Novi tehnološki procesi za izolaciju i proizvodnju prehrambenih vlakana.
 • Prehrambena vlakna i prihvatljivost potrošača.
 • Zdravstvene tvrdnje povezane s prehrambenim vlaknima, izazovi i potencijal za budućnost.

ISHODI UČENJA

 • Definirati dijetalna vlakna i izvore istih
 • Objasniti fiziološke i metaboličke učinke dijetalnih vlakana i iste povezati s prevencijom i liječenjem pojedinih bolesti
 • Vrednovati i samostalno primjeniti analitičke postupke određivanja dijetalnih vlakana
 • Preispitati primjenu nusproizvoda prehrambene industrje kao izvora prehrambenih vlakana u razvoju prehrambenih proizvoda
 • Razvijati funkcionalne prehrambene proizvode povećanog udjela dijetalnih vlakana

Nastava

Vrste nastave Sati
Oznaka Naziv
P Predavanja 10
S Seminar 15

Literatura

Obavezna literatura:

 1. Spiller, G. A. (2001) Handbook of dietary fiber in human nutrition, 3. izd., CRC Press, Boca Raton /London /New York /Washington D.C.
 2. Sungsoo Cho, S., Dreher, M. L. (2001) Handbook of dietary fiber, Marcel Dekker Inc. New York.
 3. Johnson, I.T., Southgate, D.A.T. (1994) Dietary Fiber and Related Substances. Chapman & Hall, London.
 4. Cherbut, C., Barry, J.L., Lairon, D., Durand, M. (1995) Dietary Fiber Mechanisms of action in human physiology and mechanism, John Libbey Eurotext, Paris.

Preporučena literatura:

 1. Salovaara, H., Gates, F., Tenkanen, M. (2007) Dietary Fiber: Components and Functions, Wageningen Academic Publishers, Netherlands.
 2. Trock, B., Lanza, E., Greenwald, P. (1990) Dietary Fiber, Vegetables, and Colon Cancer: Critical Review and Meta-analyses of the Epidemiologic Evidence. Journal of the National Cancer Institute, 82, 650-661.
 3. Roberfroid, M. (2005) Inulin-Type Frucrans, Functional Food Ingredients, CRC Press, Boca Raton/London/New York/Washington D.C.