Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53297

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

  1. Definicija starter kultura u pekarstvu i opis metaboličkih puteva starter kultura važnih za proizvodnju i kvalitetu pekarskih proizvoda.
  2. Princip proizvodnje i primjena pojedinih vrsta kvasaca za specifične grupe pekarskih proizvoda.
  3. Tehnologija proizvodnje kiselih tijesta.
  4. Utjecaj kiselih tijesta na prehrambenu i zdrastvenu vrijednost pekarskih proizvoda.
  5. Proizvodnja i primjena prehrambenog i krmnog kvasca u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji

ISHODI UČENJA

  • Definirati metaboličke puteve starter kultura važnih za proizvodnju i kvalitetu pekarskih proizvoda
  • Opisati princip proizvodnje i primjenu pojedinih vsrta kvasaca za specifične grupe pekarskih proizvoda
  • Opisati tehnologiju proizvodnje kiselih tijesta
  • Analizirati utjecaj kiselih tijesta na prehrambenu i zdravstvenu vrijednost pekarskih proizvoda
  • Prepoznati prednosti i mane pekarskih proizvoda proizvedenih s pomoću različitih starter kultura

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 25
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Slobodan Grba: Kvasci u Biotehnologiji (Plejada d.o.o., Zagreb, 2010. g.)
   

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv