Laboratorij za pakiranje hrane (LPH)

Pročelnik

prof.dr.sc. Kata Galić

Telefon: + 385 1 4605 002
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: kata.galic@pbf.unizg.hr

Katedra za pakiranje hrane osnovana je 2008. godine unutar Zavoda za kemiju i biokemiju. Katedra već 2009. prerasta u Laboratorij za pakiranje hrane kao podjedinica unutar Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo PBF-a. 

Znanstveno-nastavno, znanstveno, stručno i ostalo osoblje zaposleno u Laboratoriju danas:

Ime i Prezime sadašnje zvanje U laboratoriju od
dr.sc. Kata Galić redovita profesorica u trajnom zvanju

2008.-2009. Katedra za pakiranje hrane

2009.-          Laboratorij za pakiranje hrane

dr.sc. Mario Ščetar izvanredni profesor

2009.            Katedra za pakiranje hrane

2009.-          Laboratorij za pakiranje hrane

dr.sc. Mia Kurek docentica

2008.-2009. Katedra za pakiranje hrane

2009.-          Laboratorij za pakiranje hrane

Sveučilišni udžbenici

  1. K.Galić, N.Ciković i K.Berković, "Analiza ambalažnog materijala", izdavač: Hinus, Zagreb, 2000. ISBN 953-97716-4-1.
  2. I. Vujković, K. Galić, M. Vereš, Ambalaža za pakiranje namirnica, izdavač: Tectus, Zagreb, 2007.

Znanstveno-istraživačka djelatnost

Znanstveno-istraživački rad laboratorija obuhvaća slijedeće teme: Karakterizacija polimernih ambalažnih materijala: Ispitivanja propusnosti plinova kroz polimerne ambalažne materijale (monofilmove i laminate). Utjecaj vanjskih faktora (temperatura, vlaga, mehanički stres, starenje itd.) na promjenu barijernih svojstava polimerne ambalaže. Interakcija hrana/ambalaža. Odabir i utjecaj ambalažnog materijala na trajnost upakirane hrane.

Projekti

U Laboratoriju za pakiranje hrane provedeni su ili se provode znanstveno-istraživački i stručni projekti

-          Nacionalni znanstveno-istraživački projekti:

Br. Naziv Naručitelj Trajanje
1. 0058004:Metalni susceptori pri pripremi hrane u mikrovalnoj pećnici (Kata Galić voditelj od veljače 2006) MZOS 2003.-2006.
2. 058-1252971-2805: Permeacijska svojstva nekih polimernih materijala za pakiranje hrane (voditelj: Kata Galić) MZOS 2007.-2013.
3. Primjena vakuumskog hlađenja u proizvodnji hrane produljene trajnosti i svježine (voditelj: Duška Ćurić) Hrvatska zaklada za znanost 2012.-2015.
4. Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme (Voditelj: Branka Levaj) Hrvatska zaklada za znanost 2017. - 2021.

   

  

-          Nacionalni stručni projekti:

Br. Naziv Naručitelj Trajanje
1. TP-01/0058-09: Barijerne karakteristike polimernih ambalažnih materijala (Tehnologijski projekt, voditelj: Kata Galić) MZT 2002.-2004.
2. Standardizacija proizvodnje i pakiranje poljičkog soparnika (voditelj: Kata Galić) MPŠVG 2007.-2009.

 

-          Međunarodni znanstveni projekti:

Br. Naziv Naručitelj Trajanje
1. Sava River Basin: Sustainable Use, Management and Protection of Resources (SARIB), (WP 6 leader: Kata Galić; Kontraktor: Damir Kovaček/Kata Galić EU; FP6-2002-INCO-WBC-1; Proposal No.: FP6-509160 2004.-2007.
2. Freshly baked breads with improvement of nutritional quality and low energy demanding for the benefit of the consumer and of the environment (FRESH BAKE). (kontraktor: Duška Ćurić) EU; FP6 ; Call FP6-2004-FOOD4B 2006.-2009.
3. «Tehničko-ekonomsko upravljanje kakvoćom prehrambenih proizvoda». AHEAD TEMPUS ID: JEP – 19068 – 2004; Vrsta projekta: CARDS 2004 Curriculum Development AGRENA, Francuska 2006.-2009.
4. Investigation of gas diffusion in polymers films for food packaging (voditelj: Kata Galić)  Croatia (MZOS)-China bilateral project 2007.-2009.
5.

Food PackagIng open courseware for higher Education and Staff of companies (FitNESS) Erasmus+EC Project Number: 2017-1-FR01-KA202-037441,

https://fitness.agroparistech.fr        

        EU 01/09/2017-31/12/2020

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Kata Galić dr.sc. redoviti profesor
Mario Ščetar dr.sc. izvanredni profesor
Mia Kurek dr.sc. docent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Food packaging 4
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane 53732 3
Pakiranje hrane 53282 4
Shelf Life of Packaged Foodstuffs 3
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali i metode pakiranja hrane 165614 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Pakiranje hrane (FM) 5
Sigurnost upakirane hrane 3