Javna nabava

.

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obavijest o zaprimanju - slanju računa u elektroničkom obliku