Dokumenti

Statut, pravilnici, odluke, natječaji

Statut fakulteta (stupa na snagu 5. travnja 2018.)

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu (stupio na snagu - srpanj 2007.)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)

Poslovnik o radu Zavoda (stupio na snagu 28. svibnja 2008.)

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (stupio na snagu 08. travnja 2017.)

Pravilnik o uređivanju i izdavanju časopisa Food Technology and Biotechnolog (stupio na snagu 30. studenog 2006.)

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva PBF-a (stupio na snagu 30. rujna 2008.)

Pravilnik o zaštiti na radu  (stupio na snagu 12. lipnja 2017.)

Pravilnik o zaštiti od požara (stupio na snagu 12. lipnja 2017.)

Pravilnik o pravu i obvezi korištenja osobnih zaštitinih sredstava (stupio na snagu 30. travnja 2010.)

Pravilnik o radu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (stupio na snagu 18. svibnja 2015.)

Pravilnik o nagradama i priznanjima Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

Kriteriji za odlučivanje o prijedlozima za nagrade i priznanja 2016

Pravilnik o ustroju, imenovanju i načinu rada povjerenstva za upravljanje kvalitetom  (stupio na snagu 23. ožujka 2011.)

Pravilnik o sustavu kvalitete na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučiloišta u Zagrebu

Pravilnik o radu knjižnice PBF-a  (stupio na snagu 03. lipnja 2015.)

Odluka o cijenama usluga Fakulteta (stupila na snagu 30. studenog 2015.)

  • Preddiplomski i diplomski studiji

Pravilnik o izvedbi preddiplomskih i diplomskih studija (stupio na snagu 8. srpnja 2008.)

Preduvjeti za upis pojedinih predmeta

Odluka o načinu provedbe postupaka mobilnosti studenata ( od 15. studenog 2016.)

Pravilnik o izradi završnog rada (stupio na snagu 27. veljače 2008.)

Upute za izradu završnog rada (23.05.2017.)

Pravilnik o izradi diplomskog rada i polaganju diplomskog ispita za studente koji studiraju po bolonjskom sustavu (stupio na snagu 14. srpnja 2010.)

Pravilnik o izradi diplomskog rada i polaganju diplomskog ispita (stupio na snagu 07.srpnja 2004.)

Upute za izradu diplomskog rada (stupio na snagu 29. lipnja 2015.)

Pravilnik o studiranju na diplomskom studiju Bioprocesno inženjerstvo (stupio na snagu 23. listopada 2008.- vrijedi zaključno s akademskom godinom 2010/2011)

Pravilnik o studiranju na diplomskom studiju Bioprocesno inženjerstvo (stupio na snagu 31. ožujka 2011.)

(primjenjuje se na generaciju studenata BPI Studija koja je u šk.god. 2010/2011 prvi put upisala I semestar BPI Studija i na svaku drugu generaciju upisanu nakon šk.god. 2010/2011., odnosno do opoziva ovog Pravilnika)

Odluka Ustavnog suda HKO Broj: U-1-351/2016 od 20. travnja 2016.

Statut studentskog zbora PBF-a (stupio na snagu 26. lipnja 2013.)

Pravilnik o demonstratorima (stupio na snagu 20. studenog 2012.)

Kodeks ponašanja studenata (stupio na snagu 25. ožujka 2009.)

Pravilnik o uvjetima povjere nastave zaposlenicima i vanjskim suradnicima (usvojen na sjednici Fakultetskog vijeća 25.02.2016., a stupa na snagu 01.10.2016.)

  • Poslijediplomski studiji

Natječaj za upis studenata na poslijediplomske studije u ak.god. 2017./2018. (otvoren do 15.12.2017.)

- Obrazac za prijavu - doktorski studij

- Obrazac za prijavu - specijalistički studij

Cjenik usluga na poslijediplomskim studijima (primjenjuje se na studente upisane po javnom natječaju za akad. god. 2016./2017. i nadalje)

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam (od akad.god.2014./2015.)

Pravilnik o doktorskom studiju (stupio na snagu 28. rujna 2016.)

Odluka o uvjetima upisa na doktorski studij (stupio na snagu 17. prosinca 2014.)

Evidencija stečenih ECTS bodova u svrhu upisa 3. godine doktorskog studija

Evidencija stečenih ECTS bodova u svrhu pokretanja postupka za ocjenu doktorskog rada

Poslijediplomski specijalistički studiji Kvaliteta i sigurnost hrane i Upravljanje hranom

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima i uvijeti upisa (stupio na snagu 25. rujna 2014.)

Krajnji rokovi završetka poslijediplomskih studija po "starom" programu (zadnja generacija upisanih studenata ak. god. 2004./2005.) - Odluka (stupio na snagu 24. veljače 2010.)

INTERNI DOKUMENTI

Popis važećih propisa za izbor u zvanja

Izbori u zvanja (Pravilnici, Naputci, Obrasci)

Upute kandidatu za pripremu materijala za izbore u ZNANSTVENA zvanja

Upute kandidatu za pripremu materijala za izbore u ZNANSTVENO-NASTAVNA zvanja

Upute imenovanom povjerenstvu za pisanje izvješća za izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja

Pravilnik o izborima u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna suradnička i stručna zvanja (stupio na snagu 10.05.2006.)

Naputci Vijeća Područja

Interni dokumenti za znanstvenog novaka

Zahtjev za traženje zapošljavanja znantvenog novaka

Kriteriji za sastavljanje rang liste za zapošljavanje znanstvenih novaka

Obrazac za godišnje izvješće o radu znanstvenog novaka, asistenta i poslijedoktoranda

Godišnja izvješća o radu

Ostali interni dokumenti

Pravilnik o načinu izbora i pravima izabranika u počasno zvanje professor emeritus

Preporuka o provođenju vanjskih aktivnosti i nastupanju u javnosti članova (djelatnika i studenata) Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (stupio na snagu 24. travnja 2009.)

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2017. godinu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2018. godinu