Zavodi

Zavodi su ustrojbeni oblik nastavnog i znanstvenog rada Fakulteta, određeni kriterijem logične povezanosti i srodnosti djelatnih procesa.
Zavod čine zaposlenici Fakulteta u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, znanstvenici, suradnici, tehnički suradnici i laboranti.

Zavodi imaju ova prava i obveze:

 1. rukovoditi, planirati, organizirati i kontrolirati izvođenje nastave i izvršavanje
  znanstvenoistraživačkih i stručnih zadataka iz svog djelokruga;
 2. pratiti i analizirati ostvarivanje godišnjeg plana rada i njegove rezultate, poduzimati
  mjere za poboljšanje rada u sklopu izvedbenog plana nastave i studijskog programa
  Fakulteta;
 3. razborito upravljati financijskim i materijalnim sredstvima koja su im stavljena na
  raspolaganje;
 4. obnavljati kadrove zavoda i predlagati nove nastavnike i suradnike;
 5. brinuti se o znanstvenom i stručnom usavršavanju zaposlenika zavoda;
 6. brinuti se o opskrbljenosti svoje nastavne struke udžbenicima i skriptama;
 7. predlagati mjere za poboljšanje materijalne, financijske i kadrovske osnovice rada;
 8. obavljati i druge poslove koji su im određeni ovim Statutom, drugim aktima Fakulteta i
  koje im povjeri Fakultetsko vijeće ili dekan.
{* *}