Često postavljana pitanja

Većina pitanja navednih u nastavku regulirana su aktima Sveučilišta i PBF-a.

Preporuka je PBF-a da se studenti na početku studija upoznaju s odredbama Statuta, Pravilnika o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima, Etičkog kodeksa i Kodeksa ponašanja studenata te u studiju koriste i ostale dokumente Sveučilišta i PBF-a za specifična pitanja koja su detaljnije regulirana u zasebnim aktima.

Preporučujemo i upoznavanje s informacijskim paketom.

 _ _ _

Molba prodekanici za nastavu

*

Molba prodekanu za nastavu može se predati za neke od sljedećih svrha:

 

 1. mirovanje prava i obveza za vrijeme izvršavanja vojne obveze
 2. mirovanje prava i obveza za vrijeme trudnoće (obavezno priložiti potvrdu nadležnog liječnika za PBF)
 3. mirovanje prava i obveza za vrijeme bolesti (obavezno priložiti potvrdu nadležnog liječnika za PBF)
 4. mirovanje prava i obveza za vrijeme rodiljnog ili roditeljskog dopusta
 5. mirovanje prava obveza za vrijeme međunarodne razmjene
 6. mirovanje prava i obveza za vrijeme priprema i natjecanja kategoriziranih sportaša
 7. prijelaz na drugi studij unutar Fakulteta
 8. ponovni upis istog predmeta treći put (navesti predmet i nositelja predmeta)
 9. u cijelosti ili djelomično oslobađanje od plaćanja participacije
 10. upis predmeta s drugog studija na PBF-u u kategoriji izborni B
 11. upis predmeta sa studija izvan PBF-a u kategoriji izborni B (obavezno priložiti ispunjeni obrazac)
 12. upis predmeta na PBF-u (za studente izvan PBF-a)
 13. upis više od 35 ECTS do maksimalno 50 ECTS bodova u semestru
 14. dodatni podaci za dopunsku ispravu
 15. drugo

Obrazac molbe može se preuzeti s ove stranice ili u Uredu za studente.

Ispunjeni obrazac s pripadajućim prilozima dostavlja se u Pisarnicu (soba P04 u Jedinici za opće poslove).

Prodekan za nastavu (uz eventualne konzultacije s drugim zaposlenicima PBF-a) donosi rješenje o molbi. Uobičajeni rok za donošenje rješenja je dva tjedna od primitka molbe.

Student se o rješenju molbe informira u Uredu za studente te isto potvrđuje potpisom.

Molbe se čuvaju unutar dosjea studenta.

_ _ _

Pitanja i odgovori prema kategorijama

 • Upisi
 • Status studenta i njegovo reguliranje
 • Izvedba studija, vrednovanja, ispiti
 • Završetak studija
 • Razno

_ _ _

UPISI

*

Većinu informacija o ovoj kategoriji možete pronaći na podstranici UPISI. 

Koje studijske programe mogu upisati na PBF-u?

Popis studijskih programa nalazi se OVDJE. 

Koji su dokumenti potrebni za upis?

Dokumenti potrebni za upis propisuju se Natječajem za upis koji se objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta i PBF-a najmanje šest mjeseci prije početka nastave za prijediplomski, odnosno tri mjeseca za diplomski studij. 

Je li za upis potrebno položiti razredbeni (prijemni) ispit?

Uvjeti upisa na studij propisani su studijskim programima, objavljuju se u Natječaju za upis i na mrežnim stranicama Postani student. Razredbeni ispit polaže se samo za upis diplomskog studija i to samo za pristupnike koji su završili odgovarajući prijediplomski stručni studij.

Postoji li mogućnost upisa izvanrednog studija i koji su uvjeti?

Ne postoji mogućnost upisa izvanrednog studija, osim za studente koji su na razlikovnome semestru/godini pri upisu diplomskog studija koji sukladno odluci Sveučilišta imaju status izvanrednih studenata.

Plaćaju li redoviti studenti studij? Koliki su troškovi (upisa i školarine)?

Visina školarine ovisi o Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Sveučilištu.

Studenti koji prvu put upisuju studij u statusu redovitog studenta ne plaćaju školarinu. Redoviti studenti viših godina studija ne plaćaju školarinu ako su u akademskoj godini ostvarili 55 i više ECTS bodova i ne studiraju duže od vremena predviđenog aktima MZO-a i Sveučilišta.

Sveučilište i sastavnice utvrđuju visinu školarina i upisnina za sve ostale studente.

Ostalu relevantnu dokumentaciju možete pronaći  OVDJE.

Koliko iznosi upisnina i u koje se svrhe uplaćuje?

Student plaća Upisninu za akademsku godinu u iznosu od 33,18 eura (250,00 kuna).

Prikupljeni iznos s osnova Upisnine, Fakultet koristi za:

 • osiguranje svih studenata Fakulteta od 0-24 sata za posljedice nesretnog slučaja (nezgode),
 • financiranje Podružnice studentskog zbora Fakulteta za studentske aktivnosti izvan Fakulteta kao npr. studentski sportski susreti i natjecanja te nabavku opreme za iste,
 • za podmirenje troškova sudjelovanja studenata na tradicionalnom međunarodnom natjecanju u znanosti i sportu "Tehnologijada" koji se održava svake godine i traje više dana,
 • za administrativne troškove nastale prilikom upisa svakog studenta.

Na koji način i gdje se vrši uplata školarine i upisnine za upis godine studija? 

Sve uplate vrše se u banci ili pošti, na žiro račun PBF-a. Podaci o bankovnom računu uvijek su navedeni u uputama za uplatu i dostupni na mrežnim stranicama.

Može li se školarina i upisnina platiti u više rata? 

Školarina za upis u I godinu prijediplomskog i diplomskog studija se plaća u dvije rate: I rata prilikom upisa 583,98 eura (4400,00 kuna), a II rata 530,89 eura (4000,00 kuna) do kraja kalendarske godine.

U iznimnim slučajevima odobrava se plaćanje u ratama uz zamolbu Prodekanu za nastavu uz potrebnu dokumentaciju.

Koji su rokovi za upis sljedećeg semestra / sljedeće akademske godine?

Rokovi su definirani akademskim kalendarom PBF-a.

Koji su uvjeti za upis više godine studija?

Uvjeti za upis više godine studija propisuju se studijskim programom. Uvjet za upis više godine studija je ostvarenih 50 ECTS boda u jednoj prethodnoj akademskoj godini. Preduvjeti upisa pojedinih predmeta uključujući završnog rada propisani su OVIM DOKUMENTOM.

Što je potrebno ako se u upisnom roku nije izvršio upis više godine studija? 

U Ured za studente može se podnijeti molba dekanu za naknadni upis u kojoj treba navesti razloge zbog kojih se nije na vrijeme upisalo i priložiti dokumentaciju koja podupire te razloge. 

Postoji li testiranje semestra?

Da, svake godine prilikom upisa u više godine studija.

Koji su uvjeti odabira izbornih predmeta? Do kada ih moram odabrati?

Osim ako u izvedbenom planu nastave predmeta ne postoji naveden preduvjet upisa, uvjeta nema. Izborni predmeti odabiru se pri upisu u naredni semestar, odnosno akademsku godinu.

Mogu li među izbornim predmetima odabrati neki s bilo kojeg drugog studija?

Mogućnost odabira izbornih predmeta i popis predmeta koji se mogu odabrati definiraju se studijskim programom i ovom Odlukom.

_ _ _

STATUS STUDENTA I NJEGOVO REGULIRANJE

*

Koja je razlika između redovitih i izvanrednih studenata?

Student u redovitom statusu studira u sklopu pune nastavne satnice.

Student u izvanrednom statusu studira u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice.

Student koji je već dva puta upisao istu studijsku godinu i nema uvjete za upis sljedeće studijske godine gubi status redovitog studenta, ali može nastaviti studij u statusu izvanrednog studenta Uvjet je poštivanja pravila da u dvostrukom trajanju studija završi studij s obzirom da svi studenti, neovisno o tome u kojem su statusu, gube status studenta ako ne završe studij unutar dvostrukog trajanja studija. 

Student u redovitom statusu prelazi u status izvanrednog studenta na studiju koji se izvodi u punoj nastavnoj satnici i studira u punoj nastavnoj satnici. Isto tako, student koji studira u izvanrednom statusu snosi troškove studija u cijelosti.

Koliko traje status studenta? Može li se izgubiti?

Status studenta traje do kraja akademske godine koju je student posljednju upisao (do 30. rujna). 

Prema Statutu PBF-a:

Članak 45.

Status studenta prestaje:

 1. završetkom studija
 2. ispisom sa studija
 3. isključenjem sa studija u skladu s pravilima o stegovnoj odgovornosti Sveučilišta ili pravilima o stegovnoj odgovornosti Fakulteta
 4. ako student ne završi studij u roku dvostruko duljem od trajanja studija.

Što je mirovanje u studiju? Što je potrebno za reguliranje?

Sukladno odredbama Statuta PBF-a (čl. 42.):

(1) Prava i obveze studenta miruju::

 • za vrijeme vojne službe koja nije djelatna
 • za vrijeme trudnoće
 • za studenta oca ili studenticu majku do djetetove dobi od godine dana
 • za vrijeme dopusta koji se ostvaruje na temelju općih akata kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore
 • za vrijeme nesposobnosti zbog bolesti ili drugog usporedivog razloga koji traje dulje od tri mjeseca
 • za vrijeme međunarodne studentske razmjene dulje od 30 dana, a tijekom održavanja nastave, ako student tom razmjenom ne stječe bodove prema ECTS-u
 • u drugim opravdanim slučajevima u skladu s općim aktom ili odlukom Sveučilišta odnosno Fakulteta.

(2) Tijekom mirovanja prava i obveza student može polagati ispite i pristupiti provjeri znanja (ispit, parcijalni ispit, kolokvij i dr.) ako je za to ispunio uvjete.

(3) Rješenje o zahtjevu za mirovanje prava i obveza studenta donosi prodekan za nastavu. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovog članka studentu se produljuje rok za završetak studija za onoliko vremena koliko je trajalo mirovanje prava i obveza.

(5) Nakon prestanka opravdanih slučajeva iz stavka 1. ovog članka, student će nastaviti studij prema izvedbenom planu studija i studijskom programu koje je i upisao. Iznimno, temeljem odluke prodekana za nastavu na prijedlog Odbora za nastavu i uz suglasnost studenta, student može nastaviti studij po trenutno važećem izvedbenom planu nastave i studijskom programu ukoliko je on različit.

(6) Eventualne razlike između izvedbenog plana studija i studijskog programa kojeg je student pohađao i onog kojeg nastavlja utvrđuje prodekan za nastavu na prijedlog Odbora za nastavu.

Fakultetsko vijeće PBF-a na svojoj 1. redovitoj sjednici ak. god. 2012./2013. donijelo je odluku: Pravo na mirovanje prava obaveza student stječe rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije. Student koji se razboli tako da bi to moglo utjecati na obavljanje studentskih obaveza dužan je najkasnije 30 dana od oboljenja obavijestiti Ured za studente.

Kolika je najdulje moguće trajanje statusa studenta? 

Sukladno odredbama Statuta PBF-a: 

Status redovitog studenta ima student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. U vrijeme trajanja studija iz ovog stavka ne uračunava se vrijeme mirovanja prava i obveza studenta.

Koliko puta smijem ponavljati godinu? Mogu li i kako upisati međugodinu?

Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Međugodina ne postoji. Postoji ponovni upis iste studijske godine s upisivanjem nepoloženih predmeta. 

Kako se upisuje apsolventska godina studija? 

Studenti po bolonjskom sustavu nemaju apsolventsku godinu. Upis sljedeće akademske godine nakon one u kojoj su odslušana sva predavanja smatra se ponovnim upisom godine. 

Je li moguće promijeniti studijski program nakon prve godine studija (prilikom upisa u drugu godinu studija)? 

Da, pri čemu se moraju poštovati sljedeći kriteriji:

 • ostvaren maksimalni broj ECTS-a u I godini studija (60 ECTS-a),
 • prosjek ocjena,
 • maksimalni broj studenata kojima će se odobriti promjena studija iznosi 10 % od upisne kvote za taj studij.

Kakva je procedura kod prijelaza s nekog drugog sveučilišta ili veleučilišta?

Navedeno je regulirano Odlukom o načinu provedbe postupaka mobilnosti studenata.

Kakva je procedura priznavanja predmeta položenih na drugim visokim učilištima?

Student popunjava molbu kojoj prilaže dokaze o polaganju predmeta te potrebne podatke. Prodekan za nastavu traži mišljenje nositelja predmeta na PBF-u na temelju ishoda učenja i sadržaja predmeta. Podatke u ISVU upisuje ISVU koordinator.

Potrebni podaci su: naziv VU, naziv predmeta na hrvatskom, naziv predmeta na engleskom, ECTS bodovi, broj sati nastave (predavanja, seminari, vježbe), naziv studijskog programa, period boravka/studiranja na drugom VU, ocjena, datum polaganja, broj ECTS bodova koji se priznaje.

_ _ _

IZVEDBA STUDIJA, VREDNOVANJA I ISPITI

*

Gdje se mogu vidjeti rasporedi nastave za studente?

Rasporedi nastave dostupni su OVDJE.

Gdje se mogu naći termini ispita?

Termini ispita dostupni su na Studomatu i OVDJE.

Gdje se može naći literatura za pojedine predmete studija?

Popis literature dostupan je na mrežnim stranicama predmeta i sustavu za e-učenje Merlin.

Literatura se može posuditi u knjižnici sastavnice ili Sveučilišnoj knjižnici.

Od kada do kada traju predavanja i ispitni rokovi u akademskoj godini? 

Navedeno se regulira Akademskim kalendarom

Zašto postoji razlika u načinima vrednovanja studentskog rada među predmetima?

Sukladno svojoj autonomiji, nastavnik sam razrađuje načine vrednovanja studentskog postignuća, vodeći računa o ECTS bodovima. Različiti ishodi učenja zahtjevaju različite nastavne metode i različite načine vrednovanja.

Sva pitanja o vrednovanju u konkretnom predmetu treba postaviti predmetnom nastavniku.

Koja je procedura prijave ispita?

Student je dužan ispit prijaviti najkasnije tri radna dana prije održavanja ispita.

Student koji je evidentiran sustavom ISVU ispit prijavljuje koristeći se programskim modulom Studomat.

Kako se odjavljuje prijavljeni ispit?

Student koji je evidentiran sustavom ISVU ispit odjavljuje koristeći se programskim modulom Studomat.

Ako smatram da mi je na ispitu učinjena nepravda, kome se mogu obratiti?

Sukladno odredbama Statuta PBF-a:

Student ima pravo žalbe na ocjenu u roku od 24 sata i pravo da po žalbi bude ispitan
pred Ispitnim povjerenstvom. U slučaju žalbe na pismeni dio ispita, povjerenstvo je dužno
pred studentom ponovno ocijeniti njegov pismeni ispit.

Može li se ispit polagati prije no što završe predavanja? U kojem slučaju student može prijevremeno polagati ispite?

Ispiti se polažu nakon što student odsluša predavanja i zadovolji obveze koje mu omogućavaju izlazak na ispit.

_ _ _

ZAVRŠETAK STUDIJA

*

Ovo je područje regulirano Pravilnik o završnim i diplomskim radovima te završnim i diplomskim ispitima

Koji je rok za prijavu završnog, odnosno diplomskog rada?

Student prijavljuje temu završnog rada iz područja studijskog programa prijediplomskog studija u dogovoru s mentorom (voditeljem) (OBRAZAC 1 - PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA) i predaje je najkasnije do početka VI semestra prijediplomskog studija u studentsku referadu.

Tema diplomskog rada mora se prijaviti u sustavu Merlin i obrazac 1 za prijavu teme dostaviti u studentsku referadu do završetka trećeg semestra druge godine diplomskog studija.

Diplomski – Rokovi za predaju diplomskog rada su do svakog 15-og u mjesecu, osim prosinca, veljače, srpnja i rujna. Rokovi su objavljeni na Oglasnoj ploči i Merlinu.

Predaje se obrazac na studentskoj referadi kojim se prijavljuje tema i radni naslov, a dogovor s mentorom se ostvaruje osobnim kontaktom ili putem sustava Merlin. Tema diplomskog rada mora se prijaviti do završetka trećeg semestra druge godine diplomskog studija tijekom semestra u kojem je uvod u diplomski rad odnosno diplomski rad. 

Jesu li su teme zadane ili slobodne?

Stručno vijeće mora izvjesiti popis tema završnog rada i popis mentora.

Svi nastavnici PBF-a (redoviti profesor, izvanredni profesor, docent) trebaju do 15. listopada tekuće akademske godine predati popis područja (ili naslove tema) na kojima student može izraditi diplomski rad. Na osnovi toga, zajednički popis područja i/ili tema će biti dostupan studentima na Oglasnoj ploči Odbora za diplomske radove i u Studentskoj referadi PBF-a.

Tko može biti mentor/sumentor?

Mentor završnog rada može biti zaposlenik Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, izabran u znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje s akademskim stupnjem doktora znanosti.

Mentor ili voditelj diplomskog rada i član Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada može biti nastavnik izabran u znanstveno - nastavno zvanje docenta ili više.
Mentor ili voditelj diplomskog rada može biti i znanstvenik uposlen izvan vanjski suradnik fakulteta u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik ili više koji je koordinator modula na diplomskom studiju PBF-a.ako je nositelj predmeta koji se izvodi na PBF-u.

Koja je procedura obrane?  

Završni rad se brani pred mentorom i drugim kandidatima, voditeljem studija i prodekanom za nastavu. Završni rad se izlaže prezentacijom u trajanju od 5 minuta. Ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5. 

Diplomski rad se brani pred mentorom  i 2 člana komisije. Diplomski rad se izlaže prezentacijom u trajanju od 25-30 minuta.

Ako nisam zadovoljan završnom ocjenom obrane, mogu li je odbiti?

Navedena mogućnost nije predviđena.

Postoji li propisan izgled i forma završnog/diplomskog rada?

Da. Navedeno je propisano Uputama za izradu završnog rada (važeće od 01. listopada 2021.) i Uputama za izradu diplomskog rada (važeće od 01. listopada 2021.)

Na koji način se izdaje diploma i što je potrebno za taj postupak?

Nakon obrane završnog/diplomskog rada student je dužan obratiti se Tajnici na Zavodu (ovisi o upisanom studiju) da im u sustav ISVU upišu ocjene završnog/diplomskog rada i sažetak rada, te nakon toga u Uredu za studente ispunjavaju se potrebni obrasci, vrši se uplata troškova tiskanja diplome i donosi uvezani i elektronički primjerak rada. Studentu se izdaje potvrda o završenom studiju u 3 primjerka, koja vrijedi do izdavanja diplome.

Diploma se izdaje po ispunjenju svih studijskih obveza, a uručuje na svečanoj promociji

_ _ _

RAZNO

*

Koja su prava i obveze studenata?

Sukladno Statutu PBF-a:

Članak 40.

(1) Student ima pravo na:

 1. izvedbu studija u skladu s izvedbenim planom studija
 2. sudjelovanje u znanstvenom i stručnom radu
 3. slobodu iskazivanja mišljenja i stajališta tijekom nastave i drugih aktivnosti u skladu s etičkim kodeksom
 4. završetak studija u roku kraćem od propisanog u skladu s kriterijima utvrđenim općim aktom visokog učilišta
 5. besplatno korištenje građe knjižnice te znanstvenih i stručnih izvora Fakulteta
 6. pohađanje kolegija s drugog studija u skladu sa studijskim programom
 7. izjašnjavanje o kvaliteti nastave i nastavnika najmanje jednom godišnje u sklopu provedbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete
 8. pritužbu na povrede prava propisanih Zakonom i općim aktom Fakulteta
 9. druga prava propisana Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i drugim općim aktom fakulteta.

(2) Student ima obvezu pravodobno izvršavati nastavne i druge obveze na Fakultetu te poštovati opće akte Fakulteta te obveze definirane Zakonom i Statutom Sveučilišta.

(3) Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu

Gdje se nalazi, koje je radno vrijeme i broj telefona Ureda za studente?

Ured za studente nalazi se u Dekanatu PBF-a u Pierottijevoj 6. Brojevi telefona su (01) 4605 007 i (01) 4605 008.

Radno vrijeme Ureda (za rad sa studentima) je od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati.

Na koji način i gdje studenti mogu dobiti potvrdu o statusu studenta za ostvarivanje svojih prava?

Potvrde se odabiru putem Studomata i preuzimaju na za to predviđenom mjestu (u hodniku ispred Ureda za studente). Druga je opcija korištenje usluge e-građani.

Što je ECTS i kako se izračunava?

ECTS je sustav usmjeren na polaznika koji služi prikupljanju i prijenosu bodova, a temelji se na načelu transparentnosti procesa učenja, poučavanja i vrednovanja.

Cilj mu je olakšati planiranje, izvođenje i vrednovanje studijskih programa i mobilnost studenata priznavanjem postignuća u učenju, kvalifikacija i razdoblja učenja.

Bodovima ECTS-a izražava se obujam učenja na temelju definiranih ishoda učenja i pripadajućega radnog opterećenja. Ishodima učenja i pripadajućemu radnom opterećenju koji se vežu uz jednu akademsku godinu s punim radnim opterećenjem ili njezin ekvivalent pripisuje se 60 bodova ECTS-a, što obično podrazumijeva određen broj sastavnica studijskog programa kojima se bodovi pripisuju (na temelju ishoda učenja i radnog opterećenja). Bodovi se u pravilu izražavaju cijelim brojevima. 

Na Sveučilištu u Zagrebu 1 ECTS bod predstavlja 29 sunčanih sati opterećenja studenta.

Pregled ECTS-a, smjernica za njegovu implementaciju i osnovnih dokumenata dostupan je u Vodiču za korisnike ECTS-a (2015.)

Vrijedi li moja diploma u inozemstvu?

Svaka država ima svoju proceduru priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (popis nacionalnih institucija možete pronaći OVDJE).

Ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu - «APOSTILLE»

Legalizacijom/nadovjerom isprava u međunarodnom pravnom prometu potvrđuje se vjerodostojnost potpisa osobe koja je ispravu potpisala i vjerodostojnost pečata na ispravi. Ovjera se vrši potvrdom «APOSTILLE».
Za izdavanje potvrde «APOSTILLE» u Republici Hrvatskoj ovlašteni su općinski sudovi za isprave koje su izdala tijela sa sjedištem na području nadležnosti tih sudova.

Ako je potreban ovjereni prijevod isprave koja ujedno mora sadržavati i «APOSTILLE», potrebno je prvo ishoditi potvrdu «APOSTILLE», a tek onda predati cjelokupnu ispravu na prevođenje sudskom tumaču koji potpisom i pečatom ovjerava ispravnost prijevoda na strani jezik.

Koje povlastice imaju djeca hrv. branitelja i HRVI?

Povlastice i uvjeti za njihovo ostvarenje propisane su Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (članak 53.) i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (članak 48.b).  

Imaju li studenti mogućnosti sudjelovati u radu tijela PBF-a?

Da. Studenti sudjeluju u radu Fakultetskog vijeća, Odbora za nastavu, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom te pojedinim drugim savjetodavnim tijelima poput Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja..

Nagrađuje li se i na koji način izvrsnost studenata? Postoji li na Sveučilištu mogućnost dobivanja stipendije?

Da. Izvrsnost se nagrađuje rektorovom nagradom i stipendijama.

Također se studentima s najvećim ukupnim ocjenama na kraju prijediplomskog i diplomskog studija može dodijeliti pohvala koja se upisuje u diplomu i dopunsku ispravu o studiju. Odluka kojom je navedeno regulirano dostupna je ovdje.

Kome se trebam obratiti u slučaju da moje zdravstveno stanje zahtijeva prilagođeno učenje i polaganje ispita poput produljenog vremena pisanja pismenog ispita?

Potrebno je obratiti se u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/podrska-studentima-s-invaliditetom/) s medicinskom dokumentacijom. Nakon dobivene preporuke, potrebno je javiti se prodekanu za nastavu radi dogovora za koje je predmete potrebno prilagođeno učenje i polaganje ispita. Proceduru dobivanja preporuke je potrebno ponoviti za svaku novu akademsku godinu. 

Akt kojim je navedeno regulirano dostupan je ovdje

Koji su uvjeti upisa za strane državljane? Koji dokumenti su potrebni za upis? Koji su troškovi upisa/školarine?

Državljani zemalja članica EU imaju ista prava te se na studij upisuju pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljanin.

Strani državljani koji nisu državljani zemalja članica EU upisaju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljanin, ali se sukladno odluci nadležnog državnog tijela ili sveučilišta od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Uvjeti i potrebni dokumenti za upis propisani su Natječajem za upis. Troškovi upisa i školarine utvrđuju se odlukom Senata.

Na kojem je jeziku nastava? Postoji li mogućnost studiranja na stranom jeziku?

Cjelokupna nastava izvode se na hrvatskom jeziku. Na mrežnim stranicama postoji popis predmeta koji se mogu izvoditi na engleskom jeziku

Kolika je završnost na PBF-u?

Prosječna završnost za prijediplomske studije, za generacije upisane od 2005./2006. do 2012./2013. iznosi 67%

Prosječna završnost za diplomske studije, za generacije upisane od 2008./2009. do 2014./2015. iznosi 97 %.

Odgovore na mnogobrojna druga pitanja možete pronaći u informacijskom paketu PBF-a koji je dostupan OVDJE.

{* *}