Često postavljana pitanja

Većina pitanja navednihnavedenih u nastavku regulirana su aktima Sveučilišta i PBF-a.

Preporuka je PBF-a da se studenti na početku studija upoznaju s odredbama Statuta, Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, Etičkog kodeksa i Kodeksa ponašanja studenata te u studiju koriste i ostale dokumente Sveučilišta i PBF-a za specifična pitanja koja su detaljnije regulirana u zasebnim aktima.

Pitanja i odgovori prema kategorijama