Upravna tijela

dot PBF_logo

Upravna tijela PBF-a čine dekan i Fakultetsko vijeće.

Dekan je čelnik Fakulteta i ujedinjuje akademsku i poslovodnu funkciju Fakulteta.

Dekan:

 • predsjedava Fakultetskim vijećem, priprema, saziva i vodi sjednice Fakultetskog vijećate osigurava provedbu odluka i zaključaka fakultetskih tijela i obavlja sve druge poslove određene Zakonom, Statutom PBF-a i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
 • provodi odluke Senata i Vijeća područja za Biotehničke znanosti.
 • ustrojava rad i poslovanje Fakulteta;
 • donosi poslovne odluke u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti do 1.000.000,00 kn
 • brine se o osiguranju financijskih sredstava za djelatnost i razvoj Fakulteta;
 • odlučuje o ulaganjima i nabavci opreme na Fakultetu;
 • izvješćuje Fakultetsko vijeće o odlukama sveučilišnih tijela, nadležnih ministarstava, Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, Nacionalnog vijeća za znanost i sl;
 • imenuje i razrješuje članove stalnih i privremenih povjerenstava za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti i djelokruga.
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa te donosi odluke o raspoređivanju zaposlenika na Fakultetu, u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i općim aktima Sveučilišta i Fakulteta;
 • podnosi godišnje izvješće o svome radu i poslovanju Fakulteta Fakultetskom vijeću, rektoru, Senatu Sveučilišta.

Obnašateljica dužnosti dekana: prof. dr. sc.  Branka Levaj  

Dekanu u radu pomažu prodekani i glavni tajnik.

Prodekan za nastavu obavlja i upravlja svim poslovima vezanim uz izvođenje, praćenje, analizu i unapređenje svih nastavnih programa na prijediplomskom i diplomskom studiju. Prodekan za nastavu predsjedava Odborom za nastavu koji mu pomaže u radu, a može po potrebi osnovati i radne grupe koje mu pomažu u obavljanju specifičnih poslova izvan redovnih djelatnosti. Posebice vodi brigu o aktivnostima iz svog djelokruga predviđenim godišnjim „Planom aktivnosti Fakulteta u području osiguravanja kvalitete“. Prodekan za nastavu upravlja radom studentske referade te direktno kontaktira sa studentima i studentskim predstavnicima u svrhu rješavanja eventualnih problema studenata vezanih uz izvođenje nastave. O svom radu i radu Odbora za nastavu kontinuirano izvještava Fakultetsko vijeće na redovitim sjednicama Vijeća, te podnošenjem godišnjeg izvješća.

Obnašateljica dužnosti prodekana za nastavu: prof. dr. sc. Ana Vukelić

Prodekan za znanost rukovodi Odborom za znanstveno-istraživački rad te zajedno s Odborom prati i analizira realizaciju znanstveno-istraživačke djelatnosti definiranom strategijom Fakulteta. Priprema i osigurava donošenje svih Pravilnika i kriterija predviđenih sustavom osiguravanja kvalitete za znanstveno-istraživačku djelatnost. Kontinuirano prati i analizira postupke izbora u znanstvena zvanja te sukladno predlaže izmjene i dopune „Dodatnih kriterija“ Fakulteta za izbore u znanstvena zvanja kojima bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta objavljenih radova sukladno međunarodnim standardima prepoznatljivosti i promicala znanstvena izvrsnost prilikom izbora u najviša zvanja i prilikom prijevremenih izbora u viša zvanja. U suradnji sa prodekanom za međunarodnu suradnju potiče i brine o podršci Fakulteta za sve oblike (vidove) međunarodne suradnje na znanstveno-istraživačkim projektima. Predlaže kriterije za nagrađivanje i dodjelu priznanja nastavnicima za znanstvenu izvrsnost, da bi se podigla motiviranost za postizanje što više kvalitete istraživanja i postigla relevantna međunarodna prepoznatljivost Fakulteta, odnosno Sveučilišta u Zagrebu kao obrazovne institucije koja svoje nastavne programe temelji i na vlastitom doprinosu znanosti, te ih je u stanju stalno unapređivati u skladu s novim znanstvenim spoznajama i otkrićima. O svom radu i radu Odbora za znanstveno-istraživački rad kontinuirano izvještava Fakultetsko vijeće na redovitim sjednicama Vijeća, te podnošenjem godišnjeg izvješća.

Obnašateljica dužnosti prodekana za znanost: prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković

Prodekan za organizaciju i poslovanje posredno upravlja Službom za financijske i računovodstvene poslove Fakulteta, a sve u suradnji sa šefom računovodstva i suodgovoran je za fiskalno poslovanje Fakulteta. Odgovoran je za kreiranje poslovne, razvojne i strateške politike, proračuna Fakulteta, financijskog plana za tekuću i naredne tri kalendarske godine, godišnjeg izvedbenog investicijskog plana i programa Fakulteta. Osmišljava i predlaže planove/mjere/mehanizme za postizanje ciljeva i trajnih poboljšanja iz svoje nadležnosti zadužen je da sve relevantne dokumente i provodi postupke javne nabave u okviru zakonskih normi, te kontrolira i prati službu nabave i skladištenja na Fakultetu. U suradnji sa Upraviteljem zgrade donosi plan investicija i održavanja za tekuću godinu i naredne tri godine te vodi brigu o realizaciji istog. Sudjeluje u prihodovanju financija na Fakultet, zakonskom trošenju namjenskih sredstva iz proračuna te zakonskih fiskalnih plaćanja prema državnom proračunu kao i provođenju svih financijskih kontrola i revizija u skladu sa zakonom. Sudjeluje u radu svih odbora i organa upravljanja na Fakultetu u svezi financijskih obaveza i načina trošenja sredstava, sklapanja raznih ugovora i provođenja zakonskih obaveza proizašlih iz istog. Obavještava dionike o relevantnim informacijama iz svoje nadležnosti (unutarnjom e-poštom, putem mrežnih stranica i drugo). Izvještava Fakultetsko vijeće o financijskoj situaciji Fakulteta te mu podnosi godišnje izvješće o poslovanju Fakulteta i završnom računu.

Obnašateljica dužnosti prodekana za organizaciju i poslovanje : prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac

Prodekan za razvoj i kadrove prikuplja i analizira podatke iz svoje nadležnosti, identificira trendove te predlaže planove, mjere i mehanizme za razvoj djelatnosti PBF-a. Nadzire provedbu razvojnih planova. Sudjeluje u izradi planova za upravljanje ljudskim resursima Fakulteta te brine o provedbi kadrovske obnove Fakulteta sukladno usvojenim planovima. Nadzire i osnažuje okruženje akademske izvrsnosti, suradnje, inkluzivnosti i standarda kvalitete. Sudjeluje u unaprjeđivanju mehanizama, postupaka i procedura vezanih uz nastavu, upravljanje te znanstveno-istraživački i stručni rad. Priprema nacrte akata iz svoje nadležnosti, sudjeluje u njihovu donošenju te nadzire njihovu provedbu. Sudjeluje u izradi općih akata PBF-a kojima se uređuje zapošljavanje, napredovanje te usavršavanje nastavnog osoblja. Obavještava dionike o relevantnim informacijama iz svoje nadležnosti (unutarnjom e-poštom, putem mrežnih stranica i drugo). O svom radu izvještava Fakultetsko vijeće na redovitim sjednicama Fakultetskog Vijeća, te podnošenjem godišnjeg izvješća.

Obnašateljica dužnosti prodekana za razvoj i kadrove: prof. dr. sc. Sandra Balbino

Glavni tajnik je rukovoditelj Jedinice za opće poslove koja obavlja upravne, administrativne i tehničke poslove Fakulteta. Osim toga daje stručna i pravna mišljenja te tumačenja o primjeni zakona i drugih propisa dekanu i Fakultetskom vijeću, oblikuje prijedloge općih akata Fakulteta te je odgovoran za izvršavanje pravnih, administrativnih i drugih općih poslova Fakulteta.

Glavni tajnik:

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće čine izabrani predstavnici redovitih profesora, izvanrednih profesora, docenata, viših predavača, predavača, suradnika u suradničkim zvanjima te studenata (15 % od ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća).

Fakultetsko vijeće obavlja ove poslove:

 1. donosi Statut Fakulteta i druge akte natpolovičnom većinom ukupnog broja članova,
 2. bira dekana i prodekane,
 3. provodi izbore za članove vijeća područja i članove Senata,
 4. prihvaća godišnje izvješće dekana,
 5. donosi proračun i završni račun fakulteta,
 6. vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenog rada,
 7. pokreće postupak donošenja i brine o provedbi nastavnih programa, studija, znanstvenih projekata, te daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa u cjelini ili u dijelovima iz područja svog djelovanja,
 8. osniva nove i razvija postojeće istraživačke kapacitete na razini odgovarajuće znanstvene discipline,
 9. pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna zvanja, te druga zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta,
 10. osigurava uvjete za slobodu inicijative pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima,
 11. daje mišljenje o nabavi, postavljanju i uporabi krupne opreme na Sveučilištu iz područja svojega djelovanja,
 12. daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000 kuna do 3.000.000 kuna,
 13. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i Statutom Sveučilišta.

Sažetci zapisnika Fakultetskog vijeća

Obavijesti o datumima održavanja sjednica Fakultetskog vijeća

{* *}