Ured prodekana i glavnog tajnika

  • ELVIRA KATANIĆ, dipl. iur. (glavna tajnica Fakulteta), Tel.: + 385 1 4605 271, Email: ekatanic@pbf.hr

Poslovi: rukovodi i usklađuje rad službi Dekanata i Tajništva Fakulteta na lokaciji Zagreb i Zadar, daje mišljenje o nacrtima akata i pravna mišljenja o pitanjima iz djelatnosti rada Fakulteta; prisustvuje sjednicama Fakultetskog vijeća i brine o materijalima; daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane Fakulteta s pravnim i fizičkim osobama; rukovodi radom ustrojstvenih jedinica administracije i tehničkih službi fakulteta.

  • MAJA ŽMIKIĆ (tajnica ureda prodekana i glavnog tajnika), Tel.: + 385 1 4836 047, Email: mzmikic@pbf.hr

Poslovi: vodi administrativne poslove te prijepis tekstova i unos podataka na osobnom računalu, prima stranke i uspostavlja telefonske kontakte te daje poslovne obavijesti, izrađuje dopise i organizira otpremanje materijala, obaviještava zaposlenike o odlukama i zaključcima sa sjednica Fakultetskog vijeća i Kolegija predstojnika, sklapa ugovore sa studentima koji plaćaju studij te vodi evidenciju o tome, vodi i čuva arhivu Fakulteta i pohranjuje različita pismena