Ured prodekana i glavnog tajnika

  • NIKO RADOVIĆ, mag. iur. (glavni tajnik Fakulteta), Tel.: + 385 1 4605 271, Interni tel.: +385 1 4605 051, Email: nradovic@pbf.hr

Poslovi: rukovodi i usklađuje rad cjelokupne Jedinice za opće poslove PBF-a na lokacijama Zagreb i Zadar, odgovara za koordinirano djelovanje službi Jedinice za opće poslove PBF-a na lokacijama Zagreb i Zadar, daje dekanu i stručnim tijelima PBF-a mišljenje o nacrtima akata i pravna mišljenja o pitanjima iz djelatnosti rada PBF-a, prisustvuje sjednicama Fakultetskog vijeća i brine o dokumentaciji od prikupljanja prije Fakultetskog vijeća do obrade nakon sjednice Fakultetskog vijeća, izrađuje prijedloge tužbenih zahtjeva i koordinira zastupanje PBF-a pred sudovima i drugim tijelima, daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane PBF-a s pravnim i fizičkim osobama, rukovodi i koordinira rad administrativnih, tehničkih i pomoćnih službi PBF-a, administrativno podupire provođenje izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i naslovna zvanja, prati propise i periodično se stručno usavršava, u suradnji sa stručnim povjerenstvima izrađuje nacrte akata, obavlja i ostale poslove svog radnog mjesta po nalogu dekana i prodekana, uredno vodi dokumentaciju za sve navedene poslove.

  • MAJA ŽMIKIĆ (tajnica ureda prodekana i glavnog tajnika), Tel.: + 385 1 4836 047, Interni tel.: +385 1 4605 051, Email: mzmikic@pbf.hr

Poslovi: sudjeluje u obavljanju administrativnih poslova vezanih uz rad Ureda prodekana i glavnog tajnika, sudjeluje u pripremi materijala za Odbore koji prethode sjednicama Fakultetskog vijeća i u obradi dokumentacije nakon Fakultetskog vijeća, obavlja administrativne poslove za odbore nadležne za nastavu i znanost, prima stranke i daje usmene odgovore i obavijesti na upite u svezi rada Ureda prodekana i glavnog tajnika te odgovara na upite telefonom i elektroničkom poštom, saziva sastanke prodekana i glavnog tajnika i za iste prikuplja i prosljeđuje materijale te izrađuje dnevni red, vodi i izrađuje zapisnike na sastancima i sjednicama koje sazivaju prodekani i glavni tajnik, izrađuje dopise po nalogu prodekana i glavnog tajnika i organiziraotpremanje materijala, za nadležne ustanove izrađuje statistička izvješća s podacima iz propisanih evidencija u okviru rada Ureda prodekana i glavnog tajnika, vodi arhivu Ureda i pohranjuje statistička izvješća s podacima iz propisanih evidencija u okviru rada Ureda, zapisnike, odluke i ostalu dokumentaciju, po potrebi se stručno usavršava, obavlja i ostale poslove svog radnog mjesta po nalogu glavnog tajnika, prodekana i dekana, uredno vodi dokumentaciju za sve navedene poslove.