Zavod za opće programe

Predstojnik

Lidija Podvalej, v.pred.

Email: lpodval@pbf.hr
Telefon : 091/ 574 53 92
Telefaks: + 385 1 4826 251

Ured

Dragica Mihajlović

Telefon: + 385 1 4826 250

Zavod za opće programe je osnovan 1996. godine kao sljednik Kabineta za općeprogramske osnove i ekonomiku, pri Zavodu za procesno inženjerstvo. Reorganizacijom Prehrambenobiotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kabinet za općeprogramske osnove i ekonomiku je izdvojen iz Zavoda za procesno inženjerstvo te je osnovan zaseban Zavod za opće programe u sklopu kojega su bili: Kabinet za Menadžment, Katedra za strane jezike u struci, Kabinet za društvene znanosti i Kabinet za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Kabinet za ekonomiju
Katedra za strane jezike u struci
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Vladimir Žanić mr.sc. viši predavač
Neven Karković prof. viši predavač
Diana Njerš prof. viši predavač
Lidija Podvalej prof. viši predavač
Andrea Šupih-Kvaternik prof. viši predavač

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik struke I 1
Engleski jezik struke II 40301-1 1
Engleski jezik struke III (izborni modul) 3
Francuski jezik struke I (izborni modul) 3
Marketing prehrambenih proizvoda 3
Njemački jezik struke I 1
Njemački jezik struke II 40301-2 1
Njemački jezik struke III (izborni modul) 3
Poduzetništvo 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 i 2 -

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik struke IV (izborni modul) 3
Engleski jezik struke V (izborni modul) 3
Francuski jezik struke II (izborni modul) 3
Francuski jezik struke III (izborni modul) 3
Menadžment 41001 5
Njemački jezik struke IV (izborni modul) 3
Njemački jezik struke V (izborni modul) 3
Poduzetništvo 3