Zavod za opće programe

Predstojnik

Ana Kovačić, v.pred.

Telefon: + 385 1 4605 116
Email: akovacic@pbf.hr
opci2

ZAVOD ZA OPĆE PROGRAME ( Zavod VI) je osnovan 1996. godine kao sljednik Kabineta za općeprogramske osnove i ekonomiku,  pri Zavodu za procesno inženjerstvo.  Reorganizacijom Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  Kabinet  za općeprogramske osnove i ekonomiku je izdvojen iz Zavoda za procesno inženjerstvo, te je osnovan zaseban Zavod za opće programe u sklopu kojega su bili: Kabinet za Menadžment, Katedra za strane jezike u struci, Kabinet za društvene znanosti i Kabinet za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.  Temeljem  Poslovnika o radu Zavoda PBF-a, 2. ožujka 2016. godine mijenja se naziv Kabineta za management  u  Kabinet za ekonomiju,  a  29. listopada 2019. godine, FV donosi odluku o osnivanju Laboratorija za održivi razvoj u skolopu Zavoda za opće programe.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Katedra za strane jezike u struci
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Kabinet za ekonomiju
Laboratorij za održivi razvoj

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Anet Režek Jambrak dr.sc. redoviti profesor
Marijo Ćaćić mag. viši predavač
Neven Karković prof. viši predavač
Ana Kovačić prof. viši predavač
Diana Njerš prof. viši predavač
Lidija Podvalej prof. viši predavač
Josipa Dukić mag. ing. asistent
Marinela Nutrizio mag. asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik u struci 1 74367; 74369; 74371 1
Engleski jezik u struci 2 87087; 87088; 87089 1
Engleski jezik u struci 3 39859 3
Fizikalna svojstva složenih sustava - hrane 32406 5
Marketing prehrambenih proizvoda 66912 3
Njemački jezik u struci 1 74368; 74369; 74372 1
Njemački jezik u struci 2 87090; 87091; 87092 1
Njemački jezik u struci 3 39860 3
Poduzetništvo 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 1, 2, 3, 4 37902; 32933; 37903; 32935; 37904; 32931; 37905; 32932; 37906; 32936; 37907; 32937 -

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik u struci 4 (Izborni kolegij) 66859 3
Engleski jezik u struci 5 (Izborni kolegij) 66861 3
Menadžment 53660 5
Njemački jezik struke 4 (izborni modul) 3
Njemački jezik struke 5 (izborni modul) 3
Poduzetništvo 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Održive tehnike procesiranja hrane i agro-prehrambenih nusproizvoda 3
{* *}