Istraživačke teme

Uzimajući u obzir identificirane znanstveno-istraživačke potencijale Fakulteta i interes šire društvene zajednice za znanstvenim istraživanjima iz područja biotehničkih i prirodnih znanosti, u razdoblju do 2020. godine znanstveno-istraživački i znanstveno-stručni projekti u koje će se uključivati Fakultet fokusirat će se na sljedeće istraživačke teme:

1. Razvoj novih tehnoloških postupaka u proizvodnji hrane

U okviru ove znanstvene teme, istraživačke grupe Fakulteta će:

 • Istražiti i razviti nove tehnološke procese s ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete u proizvodnji hrane uzimajući u obzir ekonomski, ekološki i aspekt energetske učinkovitosti;
 • Istražiti, razviti i primijeniti nove postupke izdvajanja bioaktivnih sastojaka biljnog i životinjskog podrijetla;
 • Razviti i vrednovati nove prehrambene proizvode povećane prehrambene vrijednosti (funkcionalna hrana);
 • Istražiti kemijsku i biokatalitičku sintezu aroma i okusa.

2. Razvoj analitičkih metoda u kontroli kvalitete i sigurnosti hrane

U okviru ove znanstvene teme, istraživačke grupe Fakulteta će:

 • Razviti nove analitičke metode za identifikaciju mikrobioloških i kemijskih opasnosti vezanih uz sigurnost hrane;
 • Razviti nove analitičke metode za kontrolu procesa proizvodnje hrane, kontrolu kvalitete hrane te određivanje odnosno identifikaciju ciljanih bioaktivnih komponenata hrane temeljenih na suvremenim visoko rezolucijskim separacijskim tehnikama;
 • Razviti brze i jednostavne analitičke metode za određivanje ciljanih analita u hrani te praćenje promjena u hrani tijekom procesa proizvodnje, prerade i skladištenja, koje se temelje na primjeni selektivnih kemijskih senzora i biosenzora, odnosno statističkoj analizi globalnog (višedimenzijskog) analitičkog signala dobivenog uporabom većeg broja komplementarnih senzora ili povezivanjem dviju ili više analitičkih tehnika.

3. Nutricionizam i nutrigenomika

U okviru ove znanstvene teme, istraživačke grupe Fakulteta će:

 • Primijeniti dijetetičke, in vivo i in vitro metode u istraživanjima povezanosti unosa nutritivnih i protektivnih ne-nutritivnih komponenti hrane, namirnica, obrazaca prehrane, specifičnih načina prehrane, s nutritivnim i zdravstvenim statusom, u cilju doprinosa razumijevanju povezanosti prehrane i zdravlje i unaprjeđenja kakvoće prehrane specifičnih populacijskih skupina;
 • Doprinijeti aktualnim istraživačkim temama na međunarodnoj i nacionalnoj razini, poput istraživanja o nutritivnom statusu i unosu vitamina D koji je identificiran kao nedovoljno istražen i kritičan mikronutrijent te istraživanja o mediteranskoj prehrani i tradicionalno konzumiranim namirnicama;
 • Razvijati metode za procjenu kakvoće prehrane i nutritivnog statusa i metode za procjenu utjecaja funkcionalne hrane na ljudsko zdravlje;
 • Primijeniti bioinformatiku, genomiku, metabolomiku i proteomiku u istraživanjima različitih aspekata znanosti o prehrani;
 • Primijeniti teorije baze podataka i statistike za prikupljanje, pohranjivanje, interpretiranje i analiziranje podataka te primijeniti računalne alate kao pomagala u matematičkim procesima i stjecanju novih informacija.

4. Razvoj i selekcija/konstrukcija biotehnološki značajnih sojeva mikroorganizama

U okviru ove znanstvene teme, istraživačke grupe Fakulteta će:

 • Izolirati, identificirati i karakterizirati nove autohtone sojeve mikroorganizama/starter kultura s definiranim tehnološkim i/ili funkcionalnim svojstvima i mogućnošću njihove primjene;
 • Istražiti djelovanja novih probiotičkih kultura i mogućnost njihove primjene;
 • Primjenjivati postojeće i razvijati nove bioinformatičke metode u svrhu ciljanog razvoja i konstrukcije industrijski značajnih sojeva;
 • Provodit istraživanja u području molekularne biologije i molekularne genetike u svrhu konstrukcije novih sojeva mikroorganizama metodama genetičkog inženjerstva;
 • Razvijati sustave za uvođenje ciljanih genetičkih modifikacija i izučavati mehanizme regulacije ekspresije gena mikroorganizama u cilju konstrukcije novih ili poboljšanja postojećih industrijskih sojeva u biotehnološkim procesima.

5. Proizvodnja biogoriva i biokemikalija iz obnovljivih sirovina

U okviru ove znanstvene teme, istraživačke grupe Fakulteta će:

 • unaprijediti postojeće i razviti nove industrijske biotehnološke procese za proizvodnju biogoriva i biokemikalija;
 • proučavati kinetiku bioprocesa i razviti matematičke modele bioprocesa za proizvodnju biogoriva i biokemikalija;
 • razviti integrirane biotehnološke procese koji međusobno povezuju proces proizvodnje i „in situ“ izdvajanje biogoriva i biokemikalija tijekom njihove proizvodnje;
 • razviti nove biotehnološke procesa za obradu otpadnih voda i različitih industrijskih nusproizvoda za dobivanje energije i različitih kemikalija iz otpadnih voda i različitih industrijskih nusproizvoda;
 • odrediti ekološku, ekonomsku i energetsku održivost biotehnoloških procesa za proizvodnju biogoriva i biokemikalija.

6. Biotehnologija u zaštiti okoliša, vodenih resursa i mora

U okviru ove znanstvene teme, istraživačke grupe Fakulteta će:

 • Razviti ekološki prihvatljive biokatalitičke procese primjenom zelenih otapala;
 • Razviti toksikološka istraživanja u zaštiti okoliša primjenom biljnih, životinjskih i humanih staničnih kultura kao i drugih bioloških test sustava koji se koriste u toksikologiji (kvasaca i bakterija);
 • Razviti i primijeniti integrirane reaktorske i/ili separacijske sustave za različite bioprocese u zaštiti okoliša;
 • Matematički modelirati pokazatelje onečišćenja različitih ekosustava gradova i industrija
 • Razviti suvremene postupke u proizvodnji pitke i procesne vode;
 • Pripraviti niskomolekulske peptidne gelatore i ispitati njihovu učinkovitost u geliranju različitih organskih kontaminanata u vodi.
{* *}