Ured dekana

  • GORANKA BABIĆ (tajnica Ureda dekana), Tel.: + 385 1 4605 040, Email: gbabic@pbf.hr

Poslovi: samostalno vodi i usklađuje rad Ureda dekana, zaprima zahtjeve za sastanke, organizira te prikuplja i prosljeđuje materijale za iste; vodi brigu o dekanovim dnevnim obvezama; zaprima svu poštu i poslovnu dokumentaciju naslovljenu na dekana (i u elektroničkom obliku); obavlja opće i administrativne poslove; obavlja prijepis službenih dokumenata ili sudjeluje u njihovoj izradi te organizira otpremanje istih; prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti vodi arhivu ugovora o suradnji; prima stranke i uspostavlja telefonske kontakte te daje poslovne obavijesti; vodi usmenu i pismenu korespodenciju s državnim i javnim tijelima i drugim pravnim osobama; priprema dnevni red i materijale za Fakultetsko vijeće, prisustvuje sjednicama, izrađuje zapisnik i odluke te iste prosljeđuje na daljnji postupak; vodi i čuva arhivu Ureda dekana i pohranjuje zapise u tiskanom i elektroničkom obliku; vodi dokumentaciju za sve navedene poslove; po nalogu dekana obavlja i ostale poslove svog radnog mjesta

{* *}