Zavod za biokemijsko inženjerstvo

Predstojnik

prof.dr.sc. Božidar Šantek

Telefon: + 385 1 4605 290
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: bsantek@pbf.hr

Ured

Renata Bošnir

Telefon: + 385 1 4605 071
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: rbosnir@pbf.hr
biokem

Zavod za biokemijsko inženjerstvo vuče porijeklo od Zavoda za tehničku mikroskopiju i tehničku mikrobiologiju na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prvi predstojnik Zavoda bio je profesor Bogdan Varićak koji je još od akademske godine 1945/46. predavao kolegije “Tehnička mikroskopija” i “Tehnička mikrobiologija”. Velikim zalaganjem opremio je novoosnovani zavod mikroskopima i aparatima. Njegov pionirski rad prekinula je smrt 1951. godine. Nastavu je nekoliko godina obavljao dr. Boris Vrtar, a od 1958. godine i nastavu i vođenje Zavoda preuzima docentica, dr. Vera Johanides. Zavod je u početku imao samo četvoro zaposlenih i zajedno sa Zavodom za opću kemijsku i prehrambenu tehnologiju činio je okosnicu Prehrambeno-tehnološkog odsjeka (tada već) Tehnološkog fakulteta. Reorganizacijom toga odsjeka u Biotehnološki odjel, 1961. godine osnovana je Katedra za biotehnologiju koju su sačinjavali: Laboratorij za biologiju s tehničkom mikroskopijom, Laboratorij za opću mikrobiologiju, Laboratorij za industrijsku mikrobiologiju, Laboratorij za tehnologiju vrenja i Laboratorij za kemiju i tehnologiju antibiotika. Predstojnici katedre bili su prof. dr. sc. Vera Johanides i prof. dr. sc. Gavra Tamburašev. Temeljem reorganizacija koje su uslijedile, od 1980. godine unutar Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta djeluje Zavod za biokemijsko inženjerstvo koji danas ima pet laboratorija i jedan kabinet.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije
Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura
Laboratorij za bioinformatiku

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Sunčica Beluhan dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Durgo dr.sc. redoviti profesor
Jadranka Frece dr.sc. redoviti profesor
Višnja Gaurina Srček dr.sc. redoviti profesor
Mirela Ivančić Šantek dr.sc. redoviti profesor
Blaženka Kos dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Markov dr.sc. redoviti profesor
Jasna Novak dr.sc. redoviti profesor
Vlatka Petravić Tominac dr.sc. redoviti profesor
Ivana Radojčić Redovniković dr.sc. redoviti profesor
Tonči Rezić dr.sc. redoviti profesor
Anita Slavica dr.sc. redoviti profesor
Igor Slivac dr.sc. redoviti profesor
Antonio Starčević dr.sc. redoviti profesor
Ivan-Krešimir Svetec dr.sc. redoviti profesor
Božidar Šantek dr.sc. redoviti profesor
Lidija Šver dr.sc. redoviti profesor
Vesna Zechner-Krpan dr.sc. redoviti profesor
Ana Bielen dr.sc. izvanredni profesor
Marina Cvjetko Bubalo dr.sc. izvanredni profesor
Janko Diminić dr.sc. izvanredni profesor
Reno Hrašćan dr.sc. izvanredni profesor
Andreja Leboš Pavunc dr.sc. izvanredni profesor
Mario Novak dr.sc. izvanredni profesor
Mladen Pavlečić dr.sc. izvanredni profesor
Kristina Radošević dr.sc. izvanredni profesor
Marina Svetec Miklenić dr.sc. izvanredni profesor
Antonija Trontel dr.sc. izvanredni profesor
Jurica Žučko dr.sc. izvanredni profesor
Tomislav Vladušić dr.sc. docent
Martina Banić dr.sc. viši asistent
Iva Čanak dr.sc. viši asistent
Ana Dobrinčić dr.sc. viši asistent
Nenad Marđetko dr.sc. viši asistent
Katarina Butorac dr.sc. asistent
Ana Huđek Turković dr.sc. asistent
Anđela Miljanović dr.sc. asistent
Dora Pavić dr.sc. asistent
Martina Bagović mag. ing. asistent
Nina Čuljak mag. ing. asistent
Anja Damjanović mag. ing. asistent
Angela Matanović mag. ing. asistent
Mia Radović mag. ing. asistent
Ana Slišković mag. ing. asistent
Ljiljana Blažević tehnički suradnik
Vesna Jurišević tehnički suradnik
Ana Kozina tehnički suradnik
Ines Kuk tehnički suradnik
Grozdana Kuleš tehnički suradnik
Igor Livada tehnički suradnik
Maja Valentić tehnički suradnik
Marina Vnučec tehnički suradnik
Zlatko Kniewald dr.sc. professor emeritus
Jagoda Šušković dr.sc. professor emeritus

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
John Cullum dr.sc. redoviti profesor
Alemka Markotić dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Vitale dr.sc. redoviti profesor
Ruža Frkanec dr.sc. znanstveni savjetnik
Alenka Gagro dr.sc. znanstveni savjetnik
Krešo Bendelja dr.sc. viši znanstveni suradnik
Anto Vrdoljak dr.sc. viši znanstveni suradnik
Mirjana Turkalj dr.sc. docent
Nives Pustišek dr.sc. znanstveni suradnik
Leonida Kutle dr.sc. predavač
Mirta Weber Sušanj dr.sc. predavač
Slaven Reljić dr.sc. stručni suradnik
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemijsko inženjerstvo 39803 8
Biologija (BT) 239472 7
Biologija (N) 240358 -
Biologija (PT) 239335 7
Biologija 1 24139; 24161; 24195 5 (N:4)
Biologija 2 24159; 24162; 24202 5 (N:4)
Biotehnologija 4 39808 5
Biotehnologija I 24115 2
Biotehnologija I (razlikovni predmet) 177177 -
Biotehnologija II 32427 6
Biotehnologija III 39805 6
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina 39786; 53627 4
Digitalna biotehnologija 252782 3
Genetičko inženjerstvo 39804 4
HPLC niskomolekulskih spojeva 39865 3
Imunologija za nutricioniste 239438; 39843 3
Mikrobiologija 252769(BT) 32420(BT) 252717(PT) 64884(PT) 252785(N) 32431(N) 8(BT) 6(PT) 5(N)
Mikrobiologija namirnica 39782(BT) 32417(PT) 252792(N) 32437(N) 5
Molekularna genetika 252777; 32425 5
Osnove fiziologije čovjeka 252789; 32438 5
Osnovni aspekti industrijske biotehnologije 6
Probiotici i starter kulture 173442 (PDN), 173443 (DBPI i DMB), 53725 (DN), 53743 (DPI, DUSH), 239517 (DN) 3
Sirovine u biotehnološkoj proizvodnji 252771 6
Stručna praksa 3
Tehnologija antibiotika 39781 (PDBT), 53707 (DBPI) 4
Tehnologija enzima 39780 (PDBT), 53709 (DBPI) 4
Tehnologija piva 53710; 39779 4
Tehnologija vitamina i hormona 39785 (PDBT) i 53713 (DBPI) 4
Uvod u biotehnologiju 239467 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bakteriologija 53259 3
Bijela biotehnologija 53233 4
Bioinformatika 33007; 53249 4
Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika 53616 8
Biotehnološka proizvodnja octa 66746 4
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina 39786; 53627 4
Biotransformacije 53268 3
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 54283 (DN), 54284 (DUSH); 239521(DN) 4
Ekogenetičke studije 33004; 53255 2
Fitoremedijacija 66750 3
Fiziologija čovjeka 53266 4
Fiziologija industrijskih mikroorganizama 53222; 53241 6
Genetika eukariota 31704; 53250 4
Genetika industrijskih organizama 53262 3
GMO u proizvodnji hrane 53261 3
Imunologija 53242 4
Imunologija za nutricioniste 239438; 39843 3
Interakcija molekula i receptora 53260 2
Izdvajanje i pročišćavanja biotehnoloških proizvoda 53650 6
Kinetika biotehnoloških procesa 53223; 53264 6
Kinetika mikrobnih procesa 2
Mehanizmi evolucije 53256 3
Mikologija 53257 3
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 53302 3
Mikrobna ekologija 166959 3
Nutrigenomika 239447; 66827 4
Osnove tkivnog inženjerstva 66748 2
Predmeti sa studija Bioindustrijskih tehnika -
Probiotici i starter kulture 173442 (PDN), 173443 (DBPI i DMB), 53725 (DN), 53743 (DPI, DUSH), 239517 (DN) 3
Programiranje u bioinformatici 53272 2
Proizvodnja bioplina iz obnovljivih sirovina 66747 4
Proizvodnja terapeutskih proteina 53608 3
Projektiranje biotehnoloških procesa 53694 4
Tehnologija antibiotika 39781 (PDBT), 53707 (DBPI) 4
Tehnologija enzima 39780 (PDBT), 53709 (DBPI) 4
Tehnologija piva 53710; 39779 4
Tehnologija životinjskih i biljnih stanica 53245 (DMB) i 53226 (DBPI) 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioinformatika industrijskih mikroorganizama 165592 3
Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika 165661 5
Bioprocesno inženjerstvo 3
Biotehnologija biljaka 165646 3
Biotehnološka primjena i tehnologija stanica sisavaca 165635 3
Biotehnološka priprema i oplemenjivanje hrane i pića 165651 3
Biotehnološka proizvodnja algi i njihovih metabolita 165652 3
Ekogenetika 165603 3
Evolucija i biotehnologija 165605 3
Industrijsko iskorištavanje obnovljivih sirovina 167439 3
Kinetika biotehnoloških procesa 165662 5
Kinetika biotehnoloških procesa (poslijediplomski studij) 3
Mehanizam djelovanja biološki aktivnih tvari u staničnoj kulturi 165629 3
Mikrobiologija hrane 165611 3 (doktorski); 5 (poslijediplomski specijalistički)
Mikrobna ekologija (doktorski) 165664 5
Mikrobna ekologija gastrointestinalnog sustava 165639 3
Mikrobna genetika i genetičko inženjerstvo 165665 5
Molekularna genetika biosinteze antibiotika 165613 3
Molekularna prehrana i genomika 165658 5
Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 165601 3
Nutrigenomika 165636 3
Održivi razvoj i biotehnološka proizvodnja 165594 3
Planiranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništva 165648 3
Prijenos signala receptorima u stanici 165610 3
Primijenjena proteomika 165624 3
Probiotici, prebiotici i funkcionalne starter kulture 165598 3
Razvoj biotehnoloških procesa za proizvodnju mliječne kiseline 3
Regulacija metabolizma industrijskih mikroorganizama 165663 5
Stereoselektivne biotransformacije 165609 3
Suvremeni procesi u proizvodnji slada i piva 165597 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnologija, kvaliteta i sigurnost hrane 2
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 54283 (DN), 54284 (DUSH); 239521(DN) 4
Mikrobiologija hrane 165611 3 (doktorski); 5 (poslijediplomski specijalistički)
Mikrobni indikatori u kontroli kvalitete hrane 3
Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 165601 3
Ostaci antibiotika u hrani 2

Predmeti ()

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnološka proizvodnja enzima -
Biotehnološka proizvodnja lijekova i finih kemikalija -
Dobra proizvođačka praksa za lijekove -
{* *}