Izjednačavanje stručnih naziva s odgovarajućim stručnim/akademskim nazivima

Potvrdu o odgovarajućem akademskom/stručnom nazivu ima pravo tražiti svaka osoba koja je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu ili predniku Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta završila sveučilišni dodiplomski ili stručni studij.

Stručni naziv stečen prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03) izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom utvrđenim Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/2007, 118/2012)

Postupak izdavanja odgovarajuće potvrde pokreće se dostavljanjem pismenog Zahtjeva za izdavanjem potvrde o odgovarajućem akademskom/stručnom nazivu s pripadajućim prilozima Uredu za studente. Zahtjevi se podnose osobno, na adresu: Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: vdekov@pbf.hr

Zahtjevu se prilaže:

  • preslika diplome o završenom studiju,
  • dokaz o promjeni prezimena (vjenčani list, rodni list... – za podnositelje zahtjeva koji su u međuvremenu mijenjali prezime) i
  • dokaz o izvršenoj uplati troškova izdavanja potvrde. Troškovi izdavanja potvrde iznose 300,00 kuna i uplaćuju se na žiro-račun PBF-a (IBAN: HR 6623600001101209724, poziv na broj 4-1-9000).

Potvrde se izdaju isključivo na hrvatskom jeziku u jednom primjerku (format A4) i preuzimaju u Uredu za studente PBF-a u uredovno vrijeme (10:00 do 13:00 sati).

Obrazac Zahtjeva za izdavanjem potvrde o odgovarajućem akademskom/stručnom nazivu

{* *}