Probiotici i starter kulture

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
173442 (PDN), 173443 (DBPI i DMB), 53725 (DN), 53743 (DPI, DUSH)

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Predavanja: Razlozi za uspostavljanje probiotičkog, prebiotičkog i sinbiotičkog koncepta. Razvoj nove generacije probiotka - „živih bioterapijskih pripravaka“ (engl. LBPs - live biotherapeutic products) prema američkoj Agenciji za hranu i lijekove i evaluacija prema Europskoj agenciji za lijekove. Manipulacija sastava i metabolizma crijevne mikrobiotie s probioticima i prebioticima. Strategija izbora probiotičkih sojeva kao dodataka prehrani i kao „živih“ lijekova. Mehanizam djelovanja i terapijski učinci prebiotičkih supstrata i probiotika kao „živih“ lijekova. Imunomodulacijsko djelovanje probiotičkih bakterija i prebiotika. Kombinirana upotreba probiotika i prebiotika – sinbiotički učinak. Primjena probiotika kao dodataka prehrani i kao 'živih' lijekova u profilaksi i terapiji različitih metabolizamskih poremećaja i bolesti, gastrointestinalnih i urogenitalnih infekcija. Strategije izbora starter kultura u dobivanju različitih fermentiranih namirnica. Industrijska primjena bakterija mliječne kiseline s bakteriocinskom aktivnošću i bakteriocina kao finih kemikalija u proizvodnji fermentirane hrane, biokonzerviranju i kao alternativne antimikrobne strategije u borbi protiv kontinuirano rastućeg problema s rezistencijom patogenih mikroorganizama na postojeće antibiotike. Uloga metabolizamske aktivnosti komercijalnih pripravaka bakterija mliječne kiseline za industrijsku primjenu u sigurnosti, kvaliteti i funkcionalnim svojstvima fermentirane hrane. Metaboličko inženjerstvo bakterija mliječne kiseline kao „stanica tvornica“. Primjena mikroinkapsulacije i liofilizacije u biotehnološkoj proizvodnji probiotika i funkcionalnih starter kultura. 

Vježbe: Morfološke i fiziološke karakteristike bakterija mliječne kiseline kao probiotika i starter kultura. Uloga površinskih proteina probiotičkih bakterija u probiotičkom konceptu – primjena SDS-PAGE elektroforeze. Antimikrobno i bakteriocinsko djelovanje bakterija mliječne kiseline. Proizvodnja vlažne biomase i liofiliziranih starter i probiotičkih kultura.

ISHODI UČENJA:

  • odrediti morfološke i fiziološke karakteristike bakterija mliječne kiseline kao probiotika i starter kultura
  • kritičkom prosudbom odabrati starter kulture za dobivanje različitih fermentiranih namirnica te obrazložiti ulogu starter kultura u konzerviranju hrane
  • objasniti prednosti primjene koncentrirane biomase s bakteriocinskom aktivnošću za proizvodnju fermentiranih namirnica te bakteriocinskih pripravaka kao biokonzervansa u prehrambenoj industriji i farmaceutskih pripravaka za medicinsku primjenu
  • odrediti bakteriocinsku aktivnost bakterija mliječne kiseline
  • povezati mehanizam djelovanja probiotičkih bakterija s njihovom metabolizamskom aktivnošću
  • prikazati hodogram provođenja izbora sojeva bakterija mliječne kiseline za probiotičke pripravke na temelju strogih izbornih probiotičkih kriterija
  • kritički prosuditi utjecaj probiotika i prebiotika na sastav i metabolizamsku aktivnost crijevne mikrobiote
  • provesti izolaciju funkcionalnih površinskih proteina probiotičkih bakterija primjenom SDS-PAGE elektroforeze
  • uzgojiti, izdvojiti i koncentrirati biomasu bakterija mliječne kiseline te proizvesti dehidratirane, aktivne probiotičke i starter kulture procesom liofilizacije
  • vrednovati producente bakteriocina među probiotičkim sojevima i starter kulturama u svrhu proširenja njihovog antimikrobnog kapaciteta

 

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 16
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 23
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 262  Probiotici, prebiotici istarter kulture - interna skripta 6,06 MB 28.02.2019. 12:26

Literatura

Obavezna literatura:

red. broj Naziv
1. J. Šušković, B. Kos, J. Novak, A. Leboš Pavunc: Probiotici i starter kulture (interna skripta 2020, predavanja)
2. Poglavlje iz „Priručnika za vježbe iz opće mikrobiologije“ (izdavač: Hrvatsko mikrobiološko društvo, 2016, ur. Danko Hajsig i Frane Delaš): J. Šušković, V. Plečko, S. Pleško: Mikrobni antagonizam i određivanje osjetljivosti mikroba na antimikrobne spojeve, str. 75-88.
3. J. Šušković, B. Kos, J. Novak, A. Leboš Pavunc: Probiotici i starter kulture, Laboratorijske vježbe (interna skripta)
4. J. Šušković, B. Kos, J. Novak, A. Leboš Pavunc (2020) Bakteriocini i probiotici kao alternativne antimikrobne strategije u borbi protiv rezistencije na antibiotike. U: Antimikrobna rezistencija - izazovi i rješenja; I Kosalec, I. Žuntar, M. Jadrijević-Mladar Takač (Ured.) str. 186-211. (u tisku)

Dopunska literatura:

red. broj Naziv
1. Venema, K., & do Carmo, A. P. (2015). Probiotics and prebiotics. Wageningen: Caister Academic Press. https://pdfs.semanticscholar.org/5e60/4980f5623462efb30158ed6b12cb1bb97a8c.pdf
2. 2. Poglavlja 1-3 u knjizi (2018) G. Zoumpopoulou  et al.: Probiotics and prebiotics: an overview on recent trends; H. Park et al: Role of the Gut Microbiota in Health and Disease.,;J. Rovira and B. Melero: Protective Cultures for the Safety of Animal-Derived Foods) U: Probiotics and prebiotics in animal health and food safety. Springer, Cham, 2018. pp. 1-108. http://80.191.248.6:8080/dl/Probiotics%20and%20Prebiotics%20in%20Animal%20Health%20and%20Food%20Safety.pdf
3. 3. S. Kumar Panda, P. Halady Shetty, eds. (2018): Innovations in Technologies for Fermented Food and Beverage Industries, Elsevier Inc.
4. 4. J. Frias, C. Martinez-Villaluenga, E. Peñas, eds. (2017): Fermented Foods in Health and Disease Prevention, Elsevier Inc.
5. Recentni pregledni i izvorni znanstveni radovi vezani uz istraživanja probiotika, prebiotika i funkcionalnih starter kultura.