Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Igor Slivac

Telefon: + 385 1 4605 278
Email: islivac@pbf.hr

 Laboratorij je osnovan 1960. godine unutar Zavoda za organsku kemiju s tehnologijom tadašnjeg Prehrambeno-tehnološkog odjela Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Laboratorij za kemiju i tehnologiju vitamina i hormona. Od 1980.  u sastavu je Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Proširujući područje djelatnosti, 1996. Laboratorij je preimenovan u Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije.

U početku osnivanja, znanstvena aktivnost unutar Laboratorija odvijala se u području sinteze intermedijera i derivata različitih vitamina. Od 1987. znanstvena istraživanja se proširuju na područje mehanizama sinteze i metabolizma steroidnih i gonadnih hormona, analizu i istraživanja biološke aktivnosti prirodnih biljnih sekundarnih metabolita (glukozinolata i polifenola), biokatalize i dobivanja čistih enantiomernih spojeva, istraživanje aktivnosti prirodnih heterocikličkih spojeva te djelovanje ksenobiotika, posebice pesticida iz okoliša na reproduktivne funkcije. Osobito važan aspekt bio je opremanje laboratorija za uzgoj kultura životinjskih stanica, čime su započela istraživanja vezana za razvoj i primjenu tehnologije životinjskih stanica za proizvodnju cjepiva u sustavima bioreaktora kao i za praćenje in vitro učinaka tvari iz okoliša.

Znanstveno-istraživačka djelatnost Laboratorija

Trenutna istraživanja u laboratoriju odvijaju se u dva smjera:

1. Razvoj uvjeta uzgoja tehnološki značajnih životinjskih staničnih linija u proizvodnji rekombinantnih proteina. Pritom je najveći dio istraživanja posvećen razvoju sastava medija za uzgoj stanica dodatkom tvari izoliranih iz prirodnih izvora. Trenutno je naglasak istraživanja na testiranju proteinskih hidrolizata iz biljnih sirovina koji se dodaju u medij za uzgoj kao nadomjestak za standardno korištene proteine životinjskog porijekla. Usporedno se istražuje i biološka aktivnost proteinskih hidrolizata kao i in vitro citotoksičnost različitih prirodnih i sintetskih spojeva.

2. Istraživački tim u suradnji s nekoliko institucija intenzivno se bavi pripremom, karakterizacijom i implementacijom prirodnih eutektičnih otpala (NADES-a) u prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji i kemijskoj tehnologiji. O razini ekspertize ukazuje i činjenica da je o tim istraživanjima istraživačka grupa objavila više od 20 znanstvenih radova u časopisima visokog faktora odjeka. Stečena znanja i iskustva potaknula su nas da ponudimo i uslugu pripreme i karakterizacije ovih otapala  te podršku u razvoju ekoloških prihvatljivih tehnologija pomoću NADES.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Višnja Gaurina Srček dr.sc. redoviti profesor
Ivana Radojčić Redovniković dr.sc. redoviti profesor
Kristina Radošević dr.sc. izvanredni profesor
Igor Slivac dr.sc. izvanredni profesor
Marina Cvjetko Bubalo dr.sc. docent
Marijan Logarušić mag. ing. asistent
Manuela Panić mag. ing. asistent
Zlatko Kniewald dr.sc. professor emeritus

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
HPLC niskomolekulskih spojeva 39865 3
Tehnologija vitamina i hormona 39785 (PDBT) i 53713 (DBPI) 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotransformacije 53268 3
Fitoremedijacija 66750 3
Interakcija molekula i receptora 53260 2
Osnove tkivnog inženjerstva 66748 2
Tehnologija životinjskih i biljnih stanica 53245 (DMB) i 53226 (DBPI) 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnologija biljaka 165646 3
Biotehnološka primjena i tehnologija stanica sisavaca 165635 3
Planiranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništva 165648 3
Prijenos signala receptorima u stanici 165610 3
Stereoselektivne biotransformacije 165609 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnologija, kvaliteta i sigurnost hrane 2