Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski
poslijediplomski specijalistički

Šifra predmeta:
54283 (DN), 54284 (DUSH)

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

PREDAVANJA: Humani mikrobiom. Sastav crijevne mikroflore (mikrobiote). Povijesni pregled uloge crijevne mikroflore u zdravlju. Udio bakterija  mliječne kiseline  (Lactobacillus i Bifidobacterium) u autohtonoj crijevnoj mikroflori i njihov utjecaj na zdravlje. Utjecaj prehrane na sastav i metabolizamsku aktivnost mikroflore debelog crijeva. Izvori hranjivih supstrata za mikrobnu populaciju debelog crijeva. Uloga kratkolančanih masnih kiselina (SCFA) u intestinalnom traktu. Sustavi koji se koriste za istraživanje sastava i metabolizamske aktivnosti crijevne mikroflore i njene uloge u organizmu. Uzroci poremećaja ravnoteže crijevne mikroflore. Povezanost sastava crijevne mikroflore s pojavom metabolizamskih poremećaja i bolesti. Nutritivna i mikrobna modulacija karcinogeneze u intestinalnom traktu. Modeli adhezije mikrobnih stanica na crijevne epitelne stanice i kompetitivna ekskluzija patogenih bakterija. Koncept farmako-metabonomike. Crijevna mikroflora kao ciljno mjesto nove terapijske strategije.

SEMINARI: Fenotipska i genotipska identifikacija i karakterizacija bakterija u intestinalnom traktu. Utjecaj sastava crijevne mikroflore na pojavu metabolizamskih poremećaja i bolesti.

VJEŽBE: Ispitivanje preživljavanja bakterija mliječne kiseline u simuliranim uvjetima gastrointestinalnog trakta. Određivanje autoagregacijskih i koagregacijskih svojstava odabranih probiotičkih bakterija. In vitro pokusi antimikrobnog djelovanja bakterija mliječne kiseline na odabrane vrste rodova Bacillus, Staphylococcus,  Salmonella i Escherichia

ISHODI UČENJA

  • usporediti zastupljenost mikrobnih zajednica u pojedinim dijelovima ljudskog organizma
  • obrazložiti ulogu autohtonih, alohtonih i oportunističkih mikroorganizama u sastavu crijevne mikroflore
  • kritički prosuditi prednost i nedostatak primjene Mac/Gac sustava i gnobiotičkih životinja u istraživanju međudjelovanja crijevne mikroflore, prehrane i zdravlja domaćina
  • usporediti ulogu pojedinih molekularnih metoda neovisnih o kultivaciji u definiranju sastava, genetičkog potencijala i funkcionalnosti crijevne mikroflore
  • objasniti utjecaj raspoloživosti ugljikohidrata i proteina te sastava crijevne mikroflore u debelom crijevu na zastupljenost pojedinih proizvoda bakterijskog metabolizma i kritički prosuditi njihove korisne i štetne učinke
  • provesti in vitro ispitivanje preživljavanja bakterija mliječne kiseline u simuliranim uvjetima gastrointestinalnog trakta
  • vrednovati utjecaj probiotika i prebiotika te ostalih sastojaka hrane na bioraznolikost (biodiversity) crijevne mikrobiote
  • objasniti značaj agregacijskih svojstava za adheziju i kolonizaciju bakterija u intestinalnom traktu
  • objasniti utjecaj metabolizamske aktivnosti crijevne mikroflore (mikrobiote) na zdravlje domaćina te objasniti kako disbalans u sastavu crijevne mikrobiote utječe na pojavu metabolizamskih poremećaja i bolesti
  • utvrditi antimikrobnu aktivnost bakterija mliječne kiseline prema bakterijskim vrstama iz rodova Bacillus, Staphylococcus, Salmonella i Escherichia turbidimetrijskom metodom

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 22
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 17
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Popis udžbenika napisanih na hrvatskom jeziku:

red. broj Naziv
1. J. Šušković (2011) Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje, interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. J. Šušković, B. Kos, J. Beganović, A. Leboš Pavunc: Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje, Laboratorijske vježbe, akad. god. 2014/2015. Interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Popis priručnika:

red. broj Naziv
1. J. Šušković, B. Kos, J. Frece, J. Beganović, A. Leboš Pavunc, Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje. U: Značenje prehrane u prevenciji i liječenju bolesti, Ivančica Delaš, Melita Čačić Hribljan (ured.), Medicinska naklada, Zagreb (2009) str. 17-25.
2. R. Fuller, G. Perdigon: Gut flora nutrition, immunity and health, Blackwell Publishing, Oxford (2003).
3. A. C. Ouwehand, E.E. Vaughan (ured.): Gastrointestinal microbiology, Informa healthcare, New York (2010).