Služba za ljudske resurse, pravne i opće poslove

  • Marko Radoš, dipl.iur. (voditelj ljudskih resursa), Tel.: + 385 1 4605 163, Email: mrados@pbf.hr

Poslovi:Voditelj ljudskih resursa vodi evidenciju o radnicima i evidenciju o svoj dokumentaciji vezanih uz rad i radni odnos zaposlenika na lokaciji Zagreb i Zadar; unosi  podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru, vrši prijavu, odjavu i promjenu podataka o zaposlenicima na HZMO, izdaje zdravstvene iskaznice zaposlenicima i članovima osiguranika, prijavljuje promjene tijekom osiguranja osiguranika na HZZO; daje podatke o stažu osiguranja osiguranika u vezi s matičnom evidencijom zaposlenika i sudjeluje pri sastavljanju izvještaja M-4P.; izdaje rješenja i obavijest o prestanku radnog odnosa, rješenja o korištenju plaćenih i neplaćenih dopusta,  rješenja o korištenju godišnjeg odmora, i dr; obavještava Službu za financijske i računovodstvene poslove o novo zaposlenim radnicima, kao i o promjenama u radno-pravnom statusu već zaposlenih radnika; oglašava potrebe za radom putem natječaja i brine o cjelokupnom tijeku postupka do izbora; izrađuje odluke o izboru zaposlenika na radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj, sastavlja ugovore o radu i njihove dodatke, sastavlja rješenja o plaći, te izdaje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

  • Voditelj pravnih i općih poslova, Tel.: + 385 1 4605 163

Poslovi:

- obavlja pravne poslove u vezi organizacije, poslovanja i djelatnosti PBF-a,

- sastavlja i pregledava prijedloge ugovora o nabavi roba, usluga i radova, ugovore o projektima te poduzima pravne radnje u vezi s ispunjenjem prava i obveza iz tih ugovora,

- sudjeluje u sastavljanju prijedloge ugovora i općih akata PBF-a,

- sastavlja ugovore za vanjske suradnike u nastavi,

- izrađuje službene dopise različitog sadržaja za potrebe dekana i prodekana te odgovara na dopise vanjskih korisnika,

- prati propise koji se odnose na radne odnose, javnu nabavu te na organizaciju, poslovanje i djelatnost PBF-a

{* *}