Služba za ljudske resurse, pravne i opće poslove

  • MARINA ČEKOLJ, dipl.iur. (voditeljica ljudskih resursa), Tel.: + 385 1 4605 163, Email: marina.cekolj@pbf.hr

Poslovi:Voditeljica ljudskih resursa vodi evidenciju o radnicima i evidenciju o svoj dokumentaciji vezanih uz rad i radni odnos zaposlenika na lokaciji Zagreb i Zadar; unosi  podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru, vrši prijavu, odjavu i promjenu podataka o zaposlenicima na HZMO, izdaje zdravstvene iskaznice zaposlenicima i članovima osiguranika, prijavljuje promjene tijekom osiguranja osiguranika na HZZO; daje podatke o stažu osiguranja osiguranika u vezi s matičnom evidencijom zaposlenika i sudjeluje pri sastavljanju izvještaja M-4P.; izdaje rješenja i obavijest o prestanku radnog odnosa, rješenja o korištenju plaćenih i neplaćenih dopusta,  rješenja o korištenju godišnjeg odmora, i dr; obavještava Službu za financijske i računovodstvene poslove o novo zaposlenim radnicima, kao i o promjenama u radno-pravnom statusu već zaposlenih radnika; sastavlja traženja suglasnosti za raspis javnih natječaja koja se upućuju SuZ-u.; oglašava potrebe za radom putem natječaja i brine o cjelokupnom tijeku postupka do izbora; izrađuje odluke o izboru zaposlenika na radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj, sastavlja ugovore o radu i njihove dodatke, sastavlja rješenja o plaći, te izdaje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

  • ANDREA RADOŠ PETRLIK, dipl.iur. (voditeljica pravnih i općih poslova), Tel.: + 385 1 4605 163, Email: arpetrlik@pbf.hr

Poslovi:Voditeljica pravnih i općih poslova izrađuje statističke izvještaje vezane uz zahtjeve nadležnih organa (MZOS, SuZ, Državni zavod za statistiku) i uprave Fakulteta; vodi evidencije za SuZ za financiranje rada vanjskih suradnika u nastavi i pomaže kod pribavljanja potrebnih dokumenata za rad stranaca – vanjskih suradnika u nastavi; izrađuje prijedloge ugovora obveznog prava, posebice ugovora za vanjske suradnike u nastavi i ugovore proistekle iz suradnje s pravnim subjektima iz privatnog (gospodarskog) sektora; sudjeluje provođenju postupaka javne nabave, prati zakonske propise i periodično se stručno usavršava; surađuje s glavnom tajnicom Fakulteta na izradi općih akata Fakulteta, na traženje Uprave Fakulteta daje pravne savjete i obavlja druge poslove po nalogu dekana i glavne tajnice Fakulteta; vodi brigu o uredskom poslovanju, radu pisarnice i centralne arhive u sastavu JOP, a u skladu s važećim propisima; uredno vodi dokumentaciju za sve navedne poslove; za svoj rad odgovorna je Dekanici i glavnoj tajnici Fakulteta.

  • ANITA VRTARIĆ, (administrativni referent), Tel.: + 385 1 4605 163, Email: avrtaric@pbf.hr

Poslovi: izrađuje i/ili sudjeluje u izradi različitih evidencija i izvještaja te obavlja administrativne poslove iz domene ljudskih resursa, općih poslova i upravljanja kvalitetom