Fiziologija i biokemija prehrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

  1. Prenatalna prehrana (uterusno mlijeko, endometrij, posteljica)
  2. Postnatalna prehrana (laktacija, kolostrum, mlijeko)
  3. Neuroendokrina kontrola prehrane i probavila razvojno i odraslo doba, fiziologija adipocita, hepatocita, glatkog, srčanog i skeletnog mišićja, nutritivna fiziologija mozga, probavne žlijezde, bioenergetika
  4. Patofiziologija probave i metabolizma

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari 10
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Berne, Levi: Fiziologija, Medicinska naklada, 2003.
2. Guyton: Fiziologija čovjeka i mehanizmi bolesti, MN, 2004.
3. Conant, Blatt: The chemistry of organic compounds, Mc Millan comp, NY, 2003.
{* *}