Enteralna i parenteralna prehrana

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39789

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvod u kliničku prehranu
 • Procjena statusa uhranjenosti
 • Enteralna prehrana
 • Parenteralna prehrana
 • Nutritivna podrška kod upalnih bolesti crijeva
 • Nutritivna podrška kod bolesti jetre, bubrega i gušterače
 • Nutritivna podrška za palijativne bolesnike
 • Nutritivna podrška kod malignih bolesti
 • Nutritivna podrška u pedijatrijskih bolesnika
 • Specifičnosti i kontroverze u kliničkoj prehrani

ISHODI UČENJA

 • definirati, prepoznati i objasniti osnovne činjenice o indikacijama i kontraindikacijama za parenteralnu i enteralnu prehranu
 • prepoznati osobitosti pripravaka za enteralnu i parenteralnu prehranu
 • identificirati nutritivni status bolesnika te bolesti i poremećaje kod kojih se primjenjuje artificijelna prehrana
 • opisati uvođenje i provođenje enteralne i parenteralne prehrane kod bolesti gornjeg i donjeg probavnog sustava, bolesti jetre, bubrega i gušterače, malignih bolesti te bolesti pluća i drugih kliničkih situacija
 • prepoznati osnove rada sa sustavima za aplikaciju i pripravcima parenteralne i enteralne prehrane
 • prepoznati malnutriciju u kliničkim uvjetima te objasniti algoritam propisivanja odgovarajuće nutritivne potpore
 • izabrati odgovarajuće pripravke koji se primjenjuju kod pojedinih kliničkih stanja
 • rješavati probleme vezane uz konkretne slučajeve primjene artificijelne prehrane kod hospitaliziranih i polikliničkih pacijenata
 • izračunati nutritivne potrebe, procijeniti nutritivni status i povezati spomenute parametre s planovima nutritivne potpore pojedinačnog pacijenta

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 18
A Auditorne vježbe 5
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe 3

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Basics in Clinical Nutrition (2004) 3.izd., Sobotka L., ured., ESPEN & Galen, Prague.
2. Parenteralna i enteralna prehrana u kliničkoj praksi (2000), Kolaček S, Krznarić Ž., ured., Znanje, Zagreb.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy (2000), Mahan LK, Escott- Stump S., ured., 10 izd. Saunders Company, Philadelphia.
2. Živković, R. (2002) Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb
3. Alpers DH, Stenson WF, Bier DM. (2002) Manual of Nutritional Therapeutics. 4.izd Lippincott WW, Philadelphia.
4. Heimburger DC, Weinsier RL. (1997) Handbook of Clinical Nutrition. 3. izd., Mosby, St.Louis.
5. Payne-James, J., Grimble, G., Silk, D. (2001) Artificial Nutrition Support in Clinical Practice. Greenwich Medical Media Limited, London.