Biokemijska funkcija i nutritivni značaj vitamina i minerala u prehrani

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165637

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Vitamini, fizikalna i kemijska svojstva, esencijalnost, metaboličke funkcije, bioiskoristivost i biodostupnost. Apsorpcija i metabolizam vitamina. Nutritivni status vitamina. Faktori koji utječu na potrebu unosa pojedinog vitamina. Deficit vitamina – primarni i sekundarni, potencijalni razlozi, rizične grupe. Bioiskoristivost i biodostupnost vitamina. Nadopuna vitamina. Rizici povećanog unosa, nelinearna ovisnost rizika i doze. Činioci toksičnosti vitamina. Podjela vitamina prema potencijalu toksičnosti. Granice sigurnog unosa. Odnos RDA i DRI.

Minerali. Biokemijska funkcija minerala u prehrani. Nutritivni značaj minerala u prehrani. Podjela mineralnih sastojaka prema potrebama, esencijalnost minerala, karakteristike djelovanja esencijalnih elemenata, čimbenici biološke bioiskoristivosti. Makro-elementi: Na, K, Ca, P, Mg, S, Cl. Mikro-elementi: Zn, Fe, Cu, I, F, Mn. Preporučeni unos (RDA vrijednosti).

ISHODI UČENJA

  • Nabrojati i analizirati parametere koji uvjetuju biološku vrijednost i bioraspoloživost vitamina/esencijalnh minerala i predložiti načine za poboljšanje biološke vrijednosti/bioraspoloživosti.
  • Procijeniti rizike povećanog unosa vitamin i objasniti nelinearnu ovisnost rizika i doze.
  • Prepoznati i analizirati terapijske indikacije za suplementaciju vitaminima/esencijalnim mineralima.
  • Navesti smjernice zdrave prehrane i objasniti biokemijske mehanizme kojima zdrava prehrana doprinosi homeostazi organizma.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati    
  predavanja 10    
  seminari 10    
Način polaganja ispita: Seminarski rad X  Usmeno  X

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

Red. br.  Naziv

 1.

 

David A. Bender, Nutritional Biochemistry of   the Vitamins, (2nd edition), Cambridge University Press, The   Edinburgh Building, United Kingdom; Published in the United States of America   by Cambridge University Press, New York, 2003

 2.

 

Gerald F. Combs,   The Vitamins – Fundamental Aspects in Nutrition and Health, (3rd edition), Elsevier   Academic Press, San Diego, California, USA, 2008

 3.

 

John N. Hathcock, Vitamin   and Mineral   Safety, (3rd Edition), Published by Council for   Responsible Nutrition (CRN), Washington, USA, 2014
{* *}