Analitičke metode za praćenje sigurnosti hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Kemijski sastav hrane je od neprocjenjive važnosti s raznih stajališta, uključujući prehranu i zdravlje, toksikologiju i sigurnost, stabilnost na mikroorganizme, kemijske i fizikalne promjene. Naglasak ovog modula je razumijevanje principa i postupaka u analitici prehrambenih proizvoda. Metodologija korištena u modulu ovisiti će o komponenti koja se određuje, prirodi proizvoda koji se analiza, svrsi analize i raspoloživim resursima. Razmatrati će se principi najvažnijih analitičkih tehnika poput kromatografije, spektroskopije i elektoforeze u određivanju vitamina i mineralnih tvari, proteinskog i masno-kiselinskog profila, profila ugljikohidrata , specifičnih aditiva u hrani kaoiuistraživanjuprisutnostidrugih toksikološkivažnihmikro-sastojakaunamirnicama.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 45
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Rouessac, F., Rouessac, A. (2000) Chemical Analysis, Modern Instrumental Methods and Techniques, Willey&Sons, New York.
2.  
3.  
4.  
5.  

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Nielsen, S.S. (2003) Food Analysis, Kluwer Academic/Plenum Press, New York.
2. Cserhati, T., Forgacs, E. (1999) Chromatography in Food Science and Technology, CRC Press,Inc., Boca Raton, Florida.
3. Macrae, R. (1988) HPLC in Food Analysis (Food Science and Technology International), Elsevier Academic Press, 2 rd ed. San Diego, London.
4. Official Methods of Analysis of AOAC International, (2000).
5. Bićanić, D. (Guest Editor) "Photoacoustic, Photothermal and Related Phenomena: as Problem Solvers in Agricultural and Environmental Sciences". Special issue of Instrumentation Science and Technology, Marcel Dekker Publishers, New York, 220 pp (1998).
{* *}