Instrumentalne analitičke metode

ECTS bodovi:
3 + 4

Studij:
diplomski

Opis predmeta

U okviru modula studenti se upoznaju s osnovnim principima i tehnikama instrumentalnih analitičkih metoda. U prvom tjednu nastave obrađuju se osnovni principi i pojmovi vezani uz pojedine instrumentalne analitičke metode te razvoj analitičke metode s ciljem usvajanja osnovnih znanja studenata, koja su nužna za kvalitetno daljnje praćenje modula. U okviru modula obrađuju se teme vezane uz separacijske (tekućinska (LC) i plinska (GC) kromatografija, kapilarna elektroforeza) i spektroskopske metode (UV/VIS) s naglaskom na spregnute tehnike. Posebna je pozornost usmjerena na primjenu instrumentalnih tehnika u analizi različitih kemijskih sustava. Nastava se odvija u obliku predavanja i vježbi u praktikumu. U okviru laboratorijskih vježbi ilustrira se materija obrađena na predavanjima.

ISHODI UČENJA:

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

  • poznavati i razumjeti osnovne pojmove vezane uz pojedine instrumentalne analitičke metode,
  • poznavati i razumjeti osnovne principe rada pojedinih analitičkih tehnika,
  • primijeniti stečena znanja na analizu jednostavnih analitičkih sustava,
  • procijeniti prikladnost pojedinih instrumentalnih tehnika za analizu s obzirom na fizikalno-kemijska svojstva analita i uzorka.

Nastava

Satnica:

  • predavanja: 25 sati
  • laboratorijske vježbe: 40 sati

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni ispit.

Literatura

D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, Principles of instrumental analysis, Brooks/Cole Pub., šesto izdanje, 2006.

{* *}