Laboratorij za organsku kemiju

Pročelnik

doc.dr.sc. Monika Kovačević

Telefon: + 385 1 4605 275
Telefon: + 385 1 4605 073
Email: mkovacevic@pbf.hr

 

Lab. za org. kemiju

Laboratorij je u sastavu tadašnjeg Prehrambeno-tehnološkog odjela Tehnološkog fakulteta osnovan 1956. pod nazivom Zavod za organsku kemiju s tehnologijom. U vezi s reorganizacijom Sveučilišta ovaj je Laboratorij od 1975. do 1979. svrstan pod nazivom Laboratorij za primjenjenu organsku kemiju u OOUR Institut inženjerske kemije Tehnološkog fakulteta, a od 1979 g. djeluje kao Laboratorij za organsku kemiju u sastavu Prehrambeno-bbiotehnološkog fakulteta.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Lidija Barišić dr.sc. redoviti profesor
Senka Djaković dr.sc. izvanredni profesor
Veronika Kovač dr.sc. izvanredni profesor
Monika Kovačević dr.sc. docent
Jasmina Lapić dr.sc. docent
Petra Mudrovčić tehnički suradnik
Jasmina Strčić tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Instrumentalna analiza (N) 32433 6 (N:5)
Organic Chemistry 6 (N:5)
Organska kemija 37908; 37910; 37911 6 (N:5)

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija prirodnih spojeva 3
Osnove bioorganometalne kemije 53305 2
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 53304 3
Peptidomimetics and pseudopeptides -
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 53303 3
Priprava, analiza i primjena oligonukleotida 3
The fundamentals of bioorganometallic chemistry -

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Konjugati prirodnih i organometalnih spojeva 3
Lipazama katalizirana sinteza enantiomera 165607 3
Mimetici proteina 165608 3