Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53303

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvodno razmatranje osnovnih pojmova u području stereokemije
 • Metode razdvajanja racemata
 • Lipaze (mikrobne i fungalne)
 • Primjena u stereoselektivnim sintezama optički čistih spojeva
 • Kiralni sintoni u sintezi biološki aktivnih ili industrijski važnih spojeva
 • Računanje enantiomernog i dijasteromernog viška.
 • Određivanje parametara efikasnosti kiralnih kolona za HPLC i GC
 • Dobivanje optički čistih alkohola i diola iz prokiralnih ili meso- ili racemičnih početnih spojeva
 • Priprava optički aktivnih polihidroksi-spojeva.

ISHODI UČENJA

 • razlikovati i nabrojati pojmove stereokemije (stereoselektivnost, stereospecifičnost, kinetička rezolucija i sl.)
 • opisati i analizirati selektivnost enzima/lipaza prema supstratu
 • odabrati i usporediti biotransformacijske reakcije u različitim uvjetima
 • izvesti stereoselektivne reakcije, te argumentirati i rezimirati dobivene rezultate
 • prilagoditi i riješiti postavljene zahtjeve u sintezi kiralnih spojeva

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 4
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. M. Nógrádi, Stereochemistry, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.
2. L. Poppe, L Novák, Selective Biocatalysis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Cambridge, Basel, 1992.
3. K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry, Springer-VerlagBerlinHeidelbergNew York, 1997.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. K. Drauz, H. Waldmann, Enzyme Catalysis in Organic Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Cambridge, Tokyo, 1995.
2. U. T. Bornscheuer, R. J. Kazalauskas, Hydrolases in Organic Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Chichester, Brisbone, Singapore, Toronto, 1999.
{* *}